สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  เถาว์คูณ
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  บังเอิญ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
2. นางจินตนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายชนกานต์  นาครินทร์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ว่องไว
 
1. นายบุญรัตน์   บุญงาม
2. นางยุพา  บุญสถิตย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ริมพิสอน
3. เด็กชายสหรัฐ  ยุพา
4. เด็กชายสุรศักดิ์  สงสาร
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เจ็กลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุริพันธ์
2. นายโชคดี  จำปาดอก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงนานามิ  อิชิอิ
 
1. นางประคอง  บุษบงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูมินทร์  ขันคำ
2. เด็กชายวิษณุ  รัตนภักดี
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนหมาก
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  นามภูเขียว
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์