สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุพรม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผ่านพินิจ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสีนาค  รอดช้าง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกษศิมาภรณ์  เสวิสิทธิ์
 
1. นายบุญรัตน์   บุญงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
 
1. นายสมคิด  สุรมิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรเดช  โพธิ์บอน
 
1. นายสุริยัน  สายทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ชนะผล
 
1. นางสาววิศัลยา  ประสงค์แก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  เจียมศรีชัย
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  แสงดี
2. เด็กหญิงวรรณนภา   บุญตา
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินยา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
 
1. นายสุนันท์  พิลัย
2. นายณัฐวัฒน์  จันดาพืช