สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงเต็มศิริ  เพิ่มพูล
 
1. นางศิรภัสสร  พิทักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาณิตา  คะเชนชาติ
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  สามกษัตริย์
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันเฮียง
2. เด็กชายนิธิ  อุดทุม
3. เด็กหญิงนีรนุช  มณู
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุศรา  ด้วงชาลี
2. เด็กหญิงอาริยา  จันทร์ทา
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ทองประสูตร์
 
1. นางสาวอำพร  คำแพง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าทองสาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันคำ
3. เด็กหญิงนิตยา  ศิลาบุตร
 
1. นางทองใบ  คิ้วแดง
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  บุญประสิทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐรากรณ์  เพลิดนอก
2. เด็กชายภูบดี  พิมพ์ทอง
 
1. นายบดินทร์  สีสดดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวอำพร  คำแพง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชาลี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองกลม
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  กอนินัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ต้นโสภา
3. เด็กหญิงภูสุดา  นารี
 
1. นายทยากร  แก้วภักดี
2. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภา  นันทะปัน
2. เด็กชายสนั่นชัย  ผันผาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใยเม้า
 
1. นางนงลักษณ์  สู่สข
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นามนาง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สอนเศษ
3. เด็กหญิงเพชรชรา  ฤกษ์ชัยภูมิ
 
1. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
2. นายทยากร  แก้วภักดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกานติมา  คำผุย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงโคตร
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศิวรุต  เพชรศรี
2. เด็กชายเกียติกำล  จันร์เขียว
 
1. นายอมร  ชาลี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายศุภากร  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายสุทธิภ้ทร  ดอกเจือ
 
1. นายอมร  ชาลี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นอ้าย
2. เด็กหญิงพรสุดา  ศิริเสน
3. เด็กหญิงยลดา  สิมณี
4. เด็กหญิงวรนุช  สุขศรี
5. เด็กชายสถาพร  คำเสียง
 
1. นายสันติ  ไชยโสต
2. นางศรีสุดา  นารี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนายุทธ  ไชยรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์ธร  ศรีหาผล
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีทอง
4. เด็กหญิงสาลินี  บุญนำ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ตาลดง
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโอฬาร  ปัญญาทอง
 
1. นางนภาพร  พรหมคุณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กชายอนุชา  นากอก
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  พรหมทา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำตัน
2. เด็กชายทศพล  สิงห์โต
3. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ตุ้มทอง
5. เด็กชายธเนตร  ไชยมาด
6. เด็กชายนิธิศ  ชอบธรรม
7. เด็กชายรติภูมิ  คงสิม
8. เด็กชายศตายุ  บุญนำ
9. เด็กชายสิทธิเดช  ภักภูมิล
10. เด็กชายใสสุดบุษราคัม  ชมชะ
 
1. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว
2. นายธวัชชัย  นนท์ตา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  อินทะเสน
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ต้นเถาว์
4. เด็กหญิงธัญวลัย  ทองสุข
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงมาลา
6. เด็กหญิงนริศรา  อินทโร
7. เด็กหญิงบุษกร  อยู่ชัย
8. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  แดงงาม
9. เด็กหญิงสุพัตรา  แพงลุนหล้า
10. เด็กหญิงสุลีวัลย์  วิลาพันธ์
11. เด็กหญิงสุวาพร  เกษศิริ
12. เด็กหญิงสุไบทิพย์  ลาสงยาง
13. เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
14. เด็กหญิงอุมาพร  บัญญัติ
15. เด็กหญิงเน็ท  พานาสันต์
 
1. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน
2. นายสุขสรรค์  ขาวอ่อน
3. นายณรงค์  หาญศึก
4. นายเมคิณร์  ธรรมนิยม
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ์  รองเมือง
2. เด็กหญิงอริศรา  ขันแก้ว
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองสลับ
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายมงคล  เภาแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ป้องกัน
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติพร  ใยสี
2. เด็กหญิงวัชร์ธรีมาศ  อรุณใหม่
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปพัดศร  สัญญาฤทธิ์
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรดี
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนคำ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ชอบธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงมัสวี  เวียงคำ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทองเทา
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิประภา  พร้อมสุข
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประมวล
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญยิ่ง
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  พนมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสุข
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญชม
4. เด็กชายพีระนัท  ศรีสิงห์
5. เด็กชายพีระวัตร  เหลาสิงห์
6. เด็กหญิงภัทรดา  บาสี
7. เด็กชายศุภกฤษ  บุญสุข
8. เด็กชายศุภากร  ราชบุตร
9. เด็กหญิงอรทัย  สมอินทร์
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยนิตย์
 
1. นางสาวดรุณี  สีหนาท
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.85 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคล
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชล  จอมเกาะ
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.13 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 12 1. เด็กชายปริญา  ผิวจันดา
 
1. นายสุริยา  ใยโท
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรียันต์
2. เด็กหญิงกาญจน์ทอง  หอมจันทร์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  วงษ์ษร
4. เด็กชายพง์พิสุทธิ์  อ่อนละม้าย
5. เด็กหญิงสุชาดา  ลัดดาสิริพร
 
1. นายสุริยา  ใยโท
2. นางสาวรัชนี  โสดพงษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นางทะราช
 
1. นางเพ็ญนภา  สมาลีย์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัฏฐนิช  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงพรชิตา  มะณีโชติ
 
1. นายดำรงศิลป์  สมจันทร์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พจนิตย์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศิริผล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พูลพิพัฒน์
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.16 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแดง
2. เด็กหญิงวารุณี  บุตรดีสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงคำ
 
1. นางสาวบังอร  อามาตย์
2. นายธานี  บุศบงค์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจน์ทอง  หอมจันทร์
2. เด็กชายสหรัฐ  โคตรโสดา
 
1. นายวัฒนกิจ  สิทธิสมบูรณ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัดฐา  มัฆวิมาลย์
2. เด็กหญิงอำพร  ตมบุญ
 
1. นางรวีวรรณ  เพชรผา
2. นางสาวอำพร  คำแพง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาญัฐ  สุทาศรี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  แก้วเชียงทอง
 
1. นางศิรภัสสร  พิทักษา
2. นายธานี  บุศบงค์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุญสะอาด
 
1. นายอมร  ชาลี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจตินัย
2. เด็กชายเทพอารักษ์  ศรีสะอาด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  เบิดสูง
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยภูมิ  มหาโพธิ์
2. เด็กชายประเภาพงษ์  สงวนแก้ว
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสนธิ
2. เด็กหญิงสุุนิตรา  บุญหนัก
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสมศักดิ์  ประวันเทา
2. เด็กชายอดืศักดิ์  พรรณนา
 
1. นายlสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายดุุลยกิจ  พรมชาติ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  จีบจอหอ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มัฆวิมาลย์
2. เด็กชายพิชชิตชัย  พรมชาติ
3. เด็กชายอรรถพันธ์  จำปาขีด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายมนัสชัย  โพธิ์โสภา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญสุข
3. เด็กชายอรุณชัย  ทองมา
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกัมปนาท  การะเกษ
2. เด็กชายธเนตร  ขาวเอี่ยม
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  คงแสนเศษ
 
1. นายโกวิทย์  สาระโท
2. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนดาภรณ์  จวงการ
2. เด็กหญิงณัฐการนต์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงปติมา  คำภากุล
4. เด็กหญิงสุนิตตา  มะปราง
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถนัดกิจภัทราวุธ
6. เด็กชายุศุภกฤต  บุญสุข
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำโสภา
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองทา
 
1. นางปัณฑวรัตม์  พิมพ์บัวมี
2. นางอมร  ภูทิพย์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรา  ตีบจันทร์
2. เด็กหญิงอรดา  ทองลือ
3. เด็กหญิงอรัญญา  แม้นพิมพ์
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรนภา  ใยเม้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  นามวงษ์
 
1. นางอมร  ภูทิพย์
2. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  อินตะนัย
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จันดากร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรารักษ์พงษ์
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท