สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ทองประสูตร์
 
1. นางสาวอำพร  คำแพง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชาลี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองกลม
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศิวรุต  เพชรศรี
2. เด็กชายเกียติกำล  จันร์เขียว
 
1. นายอมร  ชาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำตัน
2. เด็กชายทศพล  สิงห์โต
3. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ตุ้มทอง
5. เด็กชายธเนตร  ไชยมาด
6. เด็กชายนิธิศ  ชอบธรรม
7. เด็กชายรติภูมิ  คงสิม
8. เด็กชายศตายุ  บุญนำ
9. เด็กชายสิทธิเดช  ภักภูมิล
10. เด็กชายใสสุดบุษราคัม  ชมชะ
 
1. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว
2. นายธวัชชัย  นนท์ตา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัฏฐนิช  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงพรชิตา  มะณีโชติ
 
1. นายดำรงศิลป์  สมจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสมศักดิ์  ประวันเทา
2. เด็กชายอดืศักดิ์  พรรณนา
 
1. นายlสมปอง  วงศ์วิฉาย