สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันเฮียง
2. เด็กชายนิธิ  อุดทุม
3. เด็กหญิงนีรนุช  มณู
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกานติมา  คำผุย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงโคตร
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายศุภากร  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายสุทธิภ้ทร  ดอกเจือ
 
1. นายอมร  ชาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนายุทธ  ไชยรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์ธร  ศรีหาผล
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีทอง
4. เด็กหญิงสาลินี  บุญนำ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ตาลดง
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญยิ่ง
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.85 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคล
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชล  จอมเกาะ
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 12 1. เด็กชายปริญา  ผิวจันดา
 
1. นายสุริยา  ใยโท
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พจนิตย์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศิริผล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พูลพิพัฒน์
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจตินัย
2. เด็กชายเทพอารักษ์  ศรีสะอาด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายดุุลยกิจ  พรมชาติ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  จีบจอหอ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย