สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงเต็มศิริ  เพิ่มพูล
 
1. นางศิรภัสสร  พิทักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาณิตา  คะเชนชาติ
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุศรา  ด้วงชาลี
2. เด็กหญิงอาริยา  จันทร์ทา
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าทองสาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันคำ
3. เด็กหญิงนิตยา  ศิลาบุตร
 
1. นางทองใบ  คิ้วแดง
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  บุญประสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐรากรณ์  เพลิดนอก
2. เด็กชายภูบดี  พิมพ์ทอง
 
1. นายบดินทร์  สีสดดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวอำพร  คำแพง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภา  นันทะปัน
2. เด็กชายสนั่นชัย  ผันผาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใยเม้า
 
1. นางนงลักษณ์  สู่สข
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นอ้าย
2. เด็กหญิงพรสุดา  ศิริเสน
3. เด็กหญิงยลดา  สิมณี
4. เด็กหญิงวรนุช  สุขศรี
5. เด็กชายสถาพร  คำเสียง
 
1. นายสันติ  ไชยโสต
2. นางศรีสุดา  นารี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองสลับ
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ป้องกัน
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปพัดศร  สัญญาฤทธิ์
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ชอบธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิประภา  พร้อมสุข
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประมวล
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  พนมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสุข
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญชม
4. เด็กชายพีระนัท  ศรีสิงห์
5. เด็กชายพีระวัตร  เหลาสิงห์
6. เด็กหญิงภัทรดา  บาสี
7. เด็กชายศุภกฤษ  บุญสุข
8. เด็กชายศุภากร  ราชบุตร
9. เด็กหญิงอรทัย  สมอินทร์
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยนิตย์
 
1. นางสาวดรุณี  สีหนาท
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.13 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวศานติกา  ผิวเรือง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรียันต์
2. เด็กหญิงกาญจน์ทอง  หอมจันทร์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  วงษ์ษร
4. เด็กชายพง์พิสุทธิ์  อ่อนละม้าย
5. เด็กหญิงสุชาดา  ลัดดาสิริพร
 
1. นายสุริยา  ใยโท
2. นางสาวรัชนี  โสดพงษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.16 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแดง
2. เด็กหญิงวารุณี  บุตรดีสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงคำ
 
1. นางสาวบังอร  อามาตย์
2. นายธานี  บุศบงค์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสนธิ
2. เด็กหญิงสุุนิตรา  บุญหนัก
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกัมปนาท  การะเกษ
2. เด็กชายธเนตร  ขาวเอี่ยม
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  คงแสนเศษ
 
1. นายโกวิทย์  สาระโท
2. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์