สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  กอนินัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ต้นโสภา
3. เด็กหญิงภูสุดา  นารี
 
1. นายทยากร  แก้วภักดี
2. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นามนาง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สอนเศษ
3. เด็กหญิงเพชรชรา  ฤกษ์ชัยภูมิ
 
1. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
2. นายทยากร  แก้วภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโอฬาร  ปัญญาทอง
 
1. นางนภาพร  พรหมคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กชายอนุชา  นากอก
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  พรหมทา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  อินทะเสน
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ต้นเถาว์
4. เด็กหญิงธัญวลัย  ทองสุข
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงมาลา
6. เด็กหญิงนริศรา  อินทโร
7. เด็กหญิงบุษกร  อยู่ชัย
8. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  แดงงาม
9. เด็กหญิงสุพัตรา  แพงลุนหล้า
10. เด็กหญิงสุลีวัลย์  วิลาพันธ์
11. เด็กหญิงสุวาพร  เกษศิริ
12. เด็กหญิงสุไบทิพย์  ลาสงยาง
13. เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
14. เด็กหญิงอุมาพร  บัญญัติ
15. เด็กหญิงเน็ท  พานาสันต์
 
1. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน
2. นายสุขสรรค์  ขาวอ่อน
3. นายณรงค์  หาญศึก
4. นายเมคิณร์  ธรรมนิยม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ์  รองเมือง
2. เด็กหญิงอริศรา  ขันแก้ว
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายมงคล  เภาแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติพร  ใยสี
2. เด็กหญิงวัชร์ธรีมาศ  อรุณใหม่
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรดี
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนคำ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงมัสวี  เวียงคำ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นางทะราช
 
1. นางเพ็ญนภา  สมาลีย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  เบิดสูง
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยภูมิ  มหาโพธิ์
2. เด็กชายประเภาพงษ์  สงวนแก้ว
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มัฆวิมาลย์
2. เด็กชายพิชชิตชัย  พรมชาติ
3. เด็กชายอรรถพันธ์  จำปาขีด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายมนัสชัย  โพธิ์โสภา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญสุข
3. เด็กชายอรุณชัย  ทองมา
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนดาภรณ์  จวงการ
2. เด็กหญิงณัฐการนต์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงปติมา  คำภากุล
4. เด็กหญิงสุนิตตา  มะปราง
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถนัดกิจภัทราวุธ
6. เด็กชายุศุภกฤต  บุญสุข
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำโสภา
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองทา
 
1. นางปัณฑวรัตม์  พิมพ์บัวมี
2. นางอมร  ภูทิพย์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรา  ตีบจันทร์
2. เด็กหญิงอรดา  ทองลือ
3. เด็กหญิงอรัญญา  แม้นพิมพ์
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรนภา  ใยเม้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  นามวงษ์
 
1. นางอมร  ภูทิพย์
2. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  อินตะนัย
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จันดากร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรารักษ์พงษ์
 
1. นางขนิษฐา   ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท