สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เวียงนนท์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวอภิญญา  กาละพันธ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  พละหงษ์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 1. นางสาวแก้วตา  โคษา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.35 เงิน 10 1. นายปราโมทย์  ภูมี
2. นางสาวสุิริยากร  มะรุรส
3. นายเวชกร  อินทะเสน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
2. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ชูชม
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  แก้วภักดี
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวภาวิณี  พร้อมญาติ
2. นางสาวสุุกัญญา  พันธสอน
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมศร
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริยาภรณ์  สารพัฒน์
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภา  โคษา
2. เด็กหญิงจุทามณี  หนูยี่
3. เด็กหญิงนุชจิรา  ปัชฌาบุตร
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
2. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพมาศ  คำนัน
2. นางสาวรัตติยา  ผาคำ
3. นางสาวอ้อมใจ  ด่อนแจ้ง
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. นางสมถวิล  ทองพูน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กิ่งก้าน
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วิจิตรแก้วอร่าม
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. นางสาวน้ำฝน  กิ่งก้าน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงลลิตา  กาละพันธ์
 
1. นางสาวณีรนุช  คำนัล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนีรนุช  บัวพุฒ
 
1. นางสมถวิล  ทองพูน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.75 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพลอยวันเพ็ญ  จันไทย
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แพ่งพนม
3. เด็กชายเกษมสันต์  ป่าแฝก
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิราภา  สีโส
2. นางสาวณัฐสุดา  ไฝชัยภูมิ
3. นางสาวศิริสิน  บัวพุฒ
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรลภัส  ผาธรรม
2. เด็กหญิงพัชรา  หล้าสงค์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ชินนอก
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  พิมพะเลีย
2. นางสาวสุุวรรณา  ศรีตุ้มแก้ว
3. นางสาวอนิญชยา  อินทร์ธรรม
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  นารี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิตยฉัย
3. เด็กหญิงมะลินี  ปีจอ
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 15 1. นางสาวขวัญ  พลรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  นันทสาร
3. นางสาวอรวี  แก้วมณี
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมมาตร
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 18 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เกษี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสาวนันทา  หนุนวงศ์
2. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
2. นางสาวไพรินทร์  บุญภา
 
1. นางสาวนันทา  หนุนวงศ์
2. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชาติกระโทก
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทกรณ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายประวัติ  ดวงสมร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิรมล  วรวงศ์
2. นางสาวนุชจรี  เขียนวงศ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายประวัติ  ดวงสมร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมิตธิพร  กาละพันธ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายณัฐกิตติ์  บำรุงแคว้น
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงบุษบา  ปัญญาแก้ว
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 1. นางสาวจินตนา  โพธิ์ทอง
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงภพ  นนทะวงศ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  กาละพันธ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  โคศรีสุทธิ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมรภูมิ  ฐานะวันดี
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หนูยี่
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเฉลิมพร  รุ่งเรือง
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.75 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลาลุน
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  ขันแก้ว
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเบญจนันท์  แสนราษฎร์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 14 1. นางสาวภาวิณี  พร้อมญาติ
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.57 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทพร  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอรญา  พิทักษา
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเอี่ยม
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเนตรนภา  มินาเลิง
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญเหลือง
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 10 1. นางสาวอรษา  ประทุมมา
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปารัชญา  กาสีแพง
2. เด็กหญิงอนิตา  ลุนจันทร์
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
2. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นายนพรัตน์  เอกวงษา
2. นางสาวลดาวัลย์  จันทกรณ์
 
1. นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์
2. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทกรณ์
2. นางสาวมะลิวรรณ  ขาวนวน
3. นางสาวสิริมน  สันพินิจ
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวีเอก  บัวภูมี
2. เด็กชายวิษณุรักษ์  ทองสาย
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายคุณากร  ทองกลม
2. นายญาณากรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ดาสันทัด
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญพบ
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรรินทร์  ทองสาย
2. เด็กชายธนากรณ์  ชุมสอน
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายณัฐพนธ์  แสงทุย
2. นายธีรวัฒน์  โสภาลี
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายคณิน  บัวประทุม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุยหนู
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริโชค  บัวชุม
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  จันทกรณ์
3. เด็กชายเกียรติศิริพงศ์  โนนใหญ่
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพิทักษ์  สุดยอด
2. นายวรวิช  ดีดวงพันธ์
3. นายศราวุธ  สายสุด
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงคณิศร  แก้วภักดี
2. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  อำนวย
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายกังวาฬ  คันศร
2. นางสาวนพมาศ  คำนัน
3. นายบัญชา  เพ็งพา
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นายวิจัย  พวงอก
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีไชย
3. เด็กหญิงนิตยา  สาสังข์
4. เด็กหญิงรัชฎา่พร  คันศร
5. เด็กชายศตวรรษ  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  กาละพันธ์
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
3. นายทองพูน  งามเจริญ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  ไกรจันทร์
2. นายธนาเกียรติ์  กาละพันธ์
3. นางสาวรสสุคนธ์  ร่มโพธิ์
4. นางสาวศิรินภา  หล้าสงค์
5. นางสาวอรยา  สุดสังข์
6. นางสาวอาภัสสร  หล้าธรรม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก
3. นายพีรธร  คำล้วน
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  คำภาเกะ
2. เด็กหญิงรัชนิภา  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  โนนใหญ่
2. นายสุภวัตร  เทาศิริ
3. นายอภิชาติ  แก้วนิล
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทกรณ์
2. นายปรเชษฐ์  จันทะบุญตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  สีเสน
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายภักดี  ลีลาศ