สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมศร
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงลลิตา  กาละพันธ์
 
1. นางสาวณีรนุช  คำนัล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนีรนุช  บัวพุฒ
 
1. นางสมถวิล  ทองพูน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.75 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพลอยวันเพ็ญ  จันไทย
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แพ่งพนม
3. เด็กชายเกษมสันต์  ป่าแฝก
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิราภา  สีโส
2. นางสาวณัฐสุดา  ไฝชัยภูมิ
3. นางสาวศิริสิน  บัวพุฒ
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชาติกระโทก
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทกรณ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายประวัติ  ดวงสมร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิรมล  วรวงศ์
2. นางสาวนุชจรี  เขียนวงศ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายประวัติ  ดวงสมร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอรญา  พิทักษา
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเอี่ยม
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเนตรนภา  มินาเลิง
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปารัชญา  กาสีแพง
2. เด็กหญิงอนิตา  ลุนจันทร์
 
1. นายภักดี  ลีลาศ
2. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นายนพรัตน์  เอกวงษา
2. นางสาวลดาวัลย์  จันทกรณ์
 
1. นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์
2. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย