สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวอภิญญา  กาละพันธ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริยาภรณ์  สารพัฒน์
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กิ่งก้าน
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วิจิตรแก้วอร่าม
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. นางสาวน้ำฝน  กิ่งก้าน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรลภัส  ผาธรรม
2. เด็กหญิงพัชรา  หล้าสงค์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ชินนอก
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 15 1. นางสาวขวัญ  พลรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  นันทสาร
3. นางสาวอรวี  แก้วมณี
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมิตธิพร  กาละพันธ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเบญจนันท์  แสนราษฎร์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 14 1. นางสาวภาวิณี  พร้อมญาติ
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.57 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทพร  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทกรณ์
2. นางสาวมะลิวรรณ  ขาวนวน
3. นางสาวสิริมน  สันพินิจ
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรรินทร์  ทองสาย
2. เด็กชายธนากรณ์  ชุมสอน
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายณัฐพนธ์  แสงทุย
2. นายธีรวัฒน์  โสภาลี
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร