สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เวียงนนท์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  พละหงษ์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.35 เงิน 10 1. นายปราโมทย์  ภูมี
2. นางสาวสุิริยากร  มะรุรส
3. นายเวชกร  อินทะเสน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
2. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ชูชม
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  แก้วภักดี
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวภาวิณี  พร้อมญาติ
2. นางสาวสุุกัญญา  พันธสอน
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภา  โคษา
2. เด็กหญิงจุทามณี  หนูยี่
3. เด็กหญิงนุชจิรา  ปัชฌาบุตร
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
2. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  นารี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิตยฉัย
3. เด็กหญิงมะลินี  ปีจอ
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 18 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เกษี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสาวนันทา  หนุนวงศ์
2. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หนูยี่
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.75 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลาลุน
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญเหลือง
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 10 1. นางสาวอรษา  ประทุมมา
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ดาสันทัด
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญพบ
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายคณิน  บัวประทุม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุยหนู
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพิทักษ์  สุดยอด
2. นายวรวิช  ดีดวงพันธ์
3. นายศราวุธ  สายสุด
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงคณิศร  แก้วภักดี
2. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  อำนวย
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร