สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 1. นางสาวแก้วตา  โคษา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพมาศ  คำนัน
2. นางสาวรัตติยา  ผาคำ
3. นางสาวอ้อมใจ  ด่อนแจ้ง
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. นางสมถวิล  ทองพูน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  พิมพะเลีย
2. นางสาวสุุวรรณา  ศรีตุ้มแก้ว
3. นางสาวอนิญชยา  อินทร์ธรรม
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมมาตร
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
2. นางสาวไพรินทร์  บุญภา
 
1. นางสาวนันทา  หนุนวงศ์
2. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายณัฐกิตติ์  บำรุงแคว้น
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงบุษบา  ปัญญาแก้ว
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 1. นางสาวจินตนา  โพธิ์ทอง
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงภพ  นนทะวงศ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  กาละพันธ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  โคศรีสุทธิ์
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเฉลิมพร  รุ่งเรือง
 
1. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวีเอก  บัวภูมี
2. เด็กชายวิษณุรักษ์  ทองสาย
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายคุณากร  ทองกลม
2. นายญาณากรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริโชค  บัวชุม
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  จันทกรณ์
3. เด็กชายเกียรติศิริพงศ์  โนนใหญ่
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายกังวาฬ  คันศร
2. นางสาวนพมาศ  คำนัน
3. นายบัญชา  เพ็งพา
 
1. นายทองพูน  งามเจริญ
2. นายวิจัย  พวงอก
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีไชย
3. เด็กหญิงนิตยา  สาสังข์
4. เด็กหญิงรัชฎา่พร  คันศร
5. เด็กชายศตวรรษ  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  กาละพันธ์
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
3. นายทองพูน  งามเจริญ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  ไกรจันทร์
2. นายธนาเกียรติ์  กาละพันธ์
3. นางสาวรสสุคนธ์  ร่มโพธิ์
4. นางสาวศิรินภา  หล้าสงค์
5. นางสาวอรยา  สุดสังข์
6. นางสาวอาภัสสร  หล้าธรรม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก
3. นายพีรธร  คำล้วน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  คำภาเกะ
2. เด็กหญิงรัชนิภา  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  โนนใหญ่
2. นายสุภวัตร  เทาศิริ
3. นายอภิชาติ  แก้วนิล
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทกรณ์
2. นายปรเชษฐ์  จันทะบุญตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  สีเสน
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายภักดี  ลีลาศ