สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมโลก
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวภาวินี  รัตน์พันธ์
 
1. นางกนกพร  ปาณาตี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราลักษณ์  แซ่จึง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  จำเริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 1. นางสาวประภัสสร  บัวเมือง
 
1. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ศีลให้อยู่สุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐณิดา  กิตติชัยมงคล
 
1. นางสาวภาวดี  สุขศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญา  อินทอง
 
1. นางกนกพร  ปาณาตี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงบัว  หอยสังข์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  จำเริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุษยา  บุญหนัก
 
1. นายสามารถ  นนทะศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวลลิตา  ธรรมทวี
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะดา  วงชาลี
2. เด็กชายพีระยุทธ  ยอดเพชร
 
1. นางสาวยุวดี  โพธิ์งาม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวศิริรัตน์  ไก่แก้ว
2. นายอมรเทพ  สิมมา
 
1. นายวีระพล  บุญทวี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายวรวรรณ  วัดพิมาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  บัวไขย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรยา  ค้ากำไร
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
3. เด็กชายพันธ์พิษิต  สุทธิประภา
 
1. นางสาวทวิกาญจน  จันทร์โสภา
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐริยา  ตราศรี
2. นางสาวพรพิมล  บุญประกอบ
3. นายอนุชา  สิงวงษา
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวอรพันธ์  แก้วลอย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยา  วงศ์วาล
2. เด็กชายวัฒทวุฒิ  ศรีฟ้า
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลบุญ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ใจดี
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ใจทอง
2. นายจิรเมธ  วิเศษพงษ์
3. นางสาวนวลนภา  ใบเขียว
4. นางสาวศศิธร  แก้วทา
5. นายเทพสุทิน  ปัดถา
 
1. นางสาวสุุมาลี  นามโคตร
2. นางสาวจินตนา   วุฒิสุทธิโชค
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายกรชัย  อินทรปพงศ์
2. เด็กหญิงลลิตา  เมยมงคล
 
1. นางปุณิกา  แก้วจันทร์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 9 1. นางสาววิลัยวรรณ  จันดวง
2. นายสุระชัย  อินทะนา
 
1. นางสมพร  ปัตพรรณา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีกุล
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยพลงาม
3. นางสาวณัฐธิดา  ไชยพลงาม
4. นางสาวทิพวรรณ  นวลมะณี
5. นางสาวพัชรา  คำโสภา
6. นางสาวศิริพร  กาจัด
7. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ขาว
8. นางสาวสินิทธา  ทองบาง
9. นางสาวสุภาภรณ์  เควันดี
10. นางสาวสุวรรณา  วรรณทวี
11. นางสาวอรอนงค์  สิทธิพร
12. นางสาวอรุณี  ก้านเพ็ชร
13. นางสาวอารียา  ทิณพัฒน์
14. นางสาวอุไรพร  น้ำจันทร์
15. นางสาวเกษศิรินทร์  จารึกกลาง
 
1. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวนิดา  ทิณพัฒน์
2. เด็กหญิงอลิสา  กาละพัฒน์
 
1. นายอารินทร์  ทองอินทร์
2. นางดวงจิตร  หลักเพชร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาภรณ์  อนันต์
2. นางสาวอลิษา  ไชยลา
 
1. นางดวงจิตร  หลักเพชร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงลูกศร  บุญชู
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายจักรกริช  พลธรรม
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจีรศักดิ์  โพธิ์สว่าง
2. นายนวพล  สาระมา
3. นายวัชระ  มายิ้ม
4. นายวุฒิชัย  บุญรักษา
5. นายสมหมาย  เลิศผล
6. นายเจตรินทร์  เมืองอินทร์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
2. นายชาญณรงค์  รองเมือง
3. นายสิุริยา  เพ็งเภา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 10 1. นายธนโชค  เกษหงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 10 1. นายธนโชค  เกษหงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองรุ่ง
 
1. นายทวิภพ  เสาศิริ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุษบา  ไก่แก้ว
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เตีย
 
1. นางขนิษฐา  สียางนอก
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวปรวี  บัวเมือง
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปณิดา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิงห์หลอด
 
1. นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์   พันธพัฒน์
2. นายพิิฆเนศ  ภิภพ
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปารีญา   กล่ำทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรัตน์   นันทรัตน์
2. เด็กชายอาคม   ภูมิสถาน
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรวี  แสนศรีแก้ว
2. นายสถิต   เพ็ชรโยยิ่ง
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธวัช   สังขาว
2. เด็กชายภัทรพร   ออมชมภู
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิทยา   สุริวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา   พิลาบรรณ์
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัฐนันท์   จันทะชำนิ
2. เด็กหญิงปิยดา  มิ่งขวัญ
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายสิทธิพร   เมยมงคล
2. นางสาวสุกัญญา   ป้องศร
 
1. นายสุุนันท์  พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์   มูลทา
2. นายเสกสรรค์   หาระกรณ์
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์   จันแทน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อินธิเดช
3. เด็กหญิงพัชรี   ไพศาล
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  บุญมี
2. นางสาวภัทรวดี  นิยมวงษ์
3. นางสาวศิิริยากรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวปาริชาติ   ยอดเพชร
2. นายอดุลย์เดช   เดสูงเนิน
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวสิริญา  ติละบาล
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวทิพากร   หาญสุรินทร์
2. นางสาวศศิวิมล   ใจหาญ
3. นางสาวศิริวรรณ   เพ็งจันทร์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร   ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงบุษยมาศ   บัวล้ำเลิศ
3. เด็กชายมงคลชัย   หุนสุวงศ์
 
1. นายสุริยา  เพ็งเภา
2. นายอนุศักดิ์  ทองบุตร