สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมโลก
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวลลิตา  ธรรมทวี
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะดา  วงชาลี
2. เด็กชายพีระยุทธ  ยอดเพชร
 
1. นางสาวยุวดี  โพธิ์งาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรยา  ค้ากำไร
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
3. เด็กชายพันธ์พิษิต  สุทธิประภา
 
1. นางสาวทวิกาญจน  จันทร์โสภา
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐริยา  ตราศรี
2. นางสาวพรพิมล  บุญประกอบ
3. นายอนุชา  สิงวงษา
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวอรพันธ์  แก้วลอย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลบุญ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ใจดี
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุษบา  ไก่แก้ว
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปณิดา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิงห์หลอด
 
1. นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์   พันธพัฒน์
2. นายพิิฆเนศ  ภิภพ
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล