สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญา  อินทอง
 
1. นางกนกพร  ปาณาตี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุษยา  บุญหนัก
 
1. นายสามารถ  นนทะศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวนิดา  ทิณพัฒน์
2. เด็กหญิงอลิสา  กาละพัฒน์
 
1. นายอารินทร์  ทองอินทร์
2. นางดวงจิตร  หลักเพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายจักรกริช  พลธรรม
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 10 1. นายธนโชค  เกษหงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองรุ่ง
 
1. นายทวิภพ  เสาศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เตีย
 
1. นางขนิษฐา  สียางนอก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวปรวี  บัวเมือง
 
1. นายอนุชา  มูลตระกูล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัฐนันท์   จันทะชำนิ
2. เด็กหญิงปิยดา  มิ่งขวัญ
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายสิทธิพร   เมยมงคล
2. นางสาวสุกัญญา   ป้องศร
 
1. นายสุุนันท์  พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี