สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงบัว  หอยสังข์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  จำเริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวศิริรัตน์  ไก่แก้ว
2. นายอมรเทพ  สิมมา
 
1. นายวีระพล  บุญทวี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายวรวรรณ  วัดพิมาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  บัวไขย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายกรชัย  อินทรปพงศ์
2. เด็กหญิงลลิตา  เมยมงคล
 
1. นางปุณิกา  แก้วจันทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาภรณ์  อนันต์
2. นางสาวอลิษา  ไชยลา
 
1. นางดวงจิตร  หลักเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงลูกศร  บุญชู
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปารีญา   กล่ำทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์   มูลทา
2. นายเสกสรรค์   หาระกรณ์
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์   จันแทน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อินธิเดช
3. เด็กหญิงพัชรี   ไพศาล
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวปาริชาติ   ยอดเพชร
2. นายอดุลย์เดช   เดสูงเนิน
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวสิริญา  ติละบาล