สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวภาวินี  รัตน์พันธ์
 
1. นางกนกพร  ปาณาตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราลักษณ์  แซ่จึง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  จำเริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 1. นางสาวประภัสสร  บัวเมือง
 
1. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ศีลให้อยู่สุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยา  วงศ์วาล
2. เด็กชายวัฒทวุฒิ  ศรีฟ้า
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ใจทอง
2. นายจิรเมธ  วิเศษพงษ์
3. นางสาวนวลนภา  ใบเขียว
4. นางสาวศศิธร  แก้วทา
5. นายเทพสุทิน  ปัดถา
 
1. นางสาวสุุมาลี  นามโคตร
2. นางสาวจินตนา   วุฒิสุทธิโชค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 9 1. นางสาววิลัยวรรณ  จันดวง
2. นายสุระชัย  อินทะนา
 
1. นางสมพร  ปัตพรรณา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีกุล
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยพลงาม
3. นางสาวณัฐธิดา  ไชยพลงาม
4. นางสาวทิพวรรณ  นวลมะณี
5. นางสาวพัชรา  คำโสภา
6. นางสาวศิริพร  กาจัด
7. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ขาว
8. นางสาวสินิทธา  ทองบาง
9. นางสาวสุภาภรณ์  เควันดี
10. นางสาวสุวรรณา  วรรณทวี
11. นางสาวอรอนงค์  สิทธิพร
12. นางสาวอรุณี  ก้านเพ็ชร
13. นางสาวอารียา  ทิณพัฒน์
14. นางสาวอุไรพร  น้ำจันทร์
15. นางสาวเกษศิรินทร์  จารึกกลาง
 
1. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจีรศักดิ์  โพธิ์สว่าง
2. นายนวพล  สาระมา
3. นายวัชระ  มายิ้ม
4. นายวุฒิชัย  บุญรักษา
5. นายสมหมาย  เลิศผล
6. นายเจตรินทร์  เมืองอินทร์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
2. นายชาญณรงค์  รองเมือง
3. นายสิุริยา  เพ็งเภา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 10 1. นายธนโชค  เกษหงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรัตน์   นันทรัตน์
2. เด็กชายอาคม   ภูมิสถาน
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรวี  แสนศรีแก้ว
2. นายสถิต   เพ็ชรโยยิ่ง
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธวัช   สังขาว
2. เด็กชายภัทรพร   ออมชมภู
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิทยา   สุริวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา   พิลาบรรณ์
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  บุญมี
2. นางสาวภัทรวดี  นิยมวงษ์
3. นางสาวศิิริยากรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวทิพากร   หาญสุรินทร์
2. นางสาวศศิวิมล   ใจหาญ
3. นางสาวศิริวรรณ   เพ็งจันทร์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก