สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพนาลี  วงศ์ลีศิริวัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  ดวงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  โลหิตดี
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  แพ่งพนม
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.75 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกฤษดา  ประจบบุญ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์นาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมประดิษฐ์
 
1. นางศิริญญา  สายเสน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  วรรณกิจ
2. เด็กชายสุริยา  รัตนวัน
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นางสาวสุกัญญา  สมจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรรศนพล  นามวงษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภา  บุตรกุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90.5 ทอง 4 1. นางสาววรรณิดา  นนทภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนภัสรา  สูงสนิท
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอำนาจ  ชมภูชนะภัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงวรรณรุ่ง  แสงสิงห์
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 1. นางสาวทิพย์เกสร  สิงห์ซอม
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรุ่ง  แสงสิงห์
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวทิพย์เกสร  สิงห์ซอม
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววรรณิภา  จันทร์ทอง
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรุ่ง  แสงสิงห์
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์เกสร  สิงห์ซอม
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัฐวิกานต์  นพวงค์
 
1. นายกิตติคุณ  พงศ์พนาพิพัฒน์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิติมา  สอนศรี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ฤทธิ์เดช
 
1. นายศิรวิทย์  ซุยซวง
2. นายจัดตุรงค์  ศรีสวัสดิ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรเดช  นามโคตร
2. เด็กชายศุภณัฐ  สหัสรังษี
 
1. นายศิรวิทย์  ซุยซวง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุจรี   นามมีชัย
2. เด็กหญิงอรดา  นัยนิตย์
 
1. นายศิรวิทย์  ซุยซวง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 -    
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 -    
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จรจัด
2. เด็กหญิงวันรุ่ง  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงศิริญทิพย์  ชูชื่น
 
1. นายสิทธิพล  นนท์ตา