สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพนาลี  วงศ์ลีศิริวัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  ดวงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  โลหิตดี
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  วรรณกิจ
2. เด็กชายสุริยา  รัตนวัน
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นางสาวสุกัญญา  สมจันทร์