สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธิติมา  เศษศรี
 
1. นางเปรมจิต  ป้องปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกนกอร  ชัยสอน
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  บุญสนอง
 
1. นางเปรมจิต  ป้านปาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 1. นางสาวสุภาวิณี  แก้วสง่า
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงมลิวรรณ   คำโสภา
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวแก้วมณี  พิมไชย
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขหุ้ม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กลิ่นพิกุล
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายโกมินทร์  พิลัย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจิรนันท์  อ่อนวรรณะ
2. นางสาวชนนิกานต์  โททอง
3. นางสาวภาวิตา  มีชัย
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจตุระพักต์  นิจฉัย
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 22 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ลา
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญจนวัชร  หิรัญธนะสิทธิ์
2. เด็กชายต้นกล้า  ทาคำสุข
3. เด็กหญิงนันทกา  จันทร์ลา
 
1. นางนันทิยา  ลือโสภา
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 4 1. นายวุฒิไกร  พื้นสวรรณ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  อ่อนคำวงค์
3. นายอภิรักษ์  แก้ววังปลา
 
1. นางประพาภรณ์  คำริยา
2. นางประไพพิศ  เติมจิตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดอนุ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ชะบา
3. เด็กหญิงลินดา  บุญจริง
 
1. นางนันทิยา  ลือโสภา
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจิราพร  สาวันดี
2. นางสาวอรทัย  บุญนำ
3. นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางประพาภรณ์  คำริยา
2. นางประไพพิศ  เติมจิตร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เชื้อลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพนยงค์
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สนสาย
 
1. นางนันทิยา  ลือโสภา
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์พิมพ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  พิมพ์บุตร
3. นายเสกสันต์  ห่วงเพ็ชร
 
1. นางประไพพิศ  เติมจิตร
2. นางประพาภรณ์  คำริยา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำแสนราช
2. เด็กหญิงพิกุล  ลุนศรี
3. เด็กหญิงศรัญญา  เครือคุณ
4. เด็กหญิงสุนิษา  วงค์คำแพง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมจารึก
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.17 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัญญาวัน
2. นางสาววาสนา  มาลารัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ชาภักดี
4. นางสาวอรทัย  ไชยสีมา
5. นางสาวอรุณี  แจ่มแจ้ง
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.2 เงิน 25 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำแดง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธานี
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง 6 1. นายดนัยฤทธิ์  ชื่นชม
2. นางสาวสุรัตนา  ไชยมา
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดอนุ
2. เด็กหญิงลินดา  บุญจริง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี
2. นายสุรัตน์  มุกดาดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญจริง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงอินธิรา  ทองไสล
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์นิพนธ์  ทุมมานาม
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 9 1. นายอภิสิทธิ์  วงค์คำเหลา
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัชรวดี  ยศศิริ
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาดีไฟ
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษ  มหามุกค์
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  บุญสนอง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปิยธิดา  พงษ์กิ่ง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรจนา  สอนคำเสน
2. เด็กหญิงสุปราณี  สุขโคตร
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุกัญญา  ดอมไธสงค์
2. นางสาวเบญจกุล  เครือคุณ
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวดวงใจ  วงค์ทอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พิศงาม
3. นางสาวประธิดา  เศษศรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
2. นางเปรมจิต  ป้องปาน
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกฤช  คำดี
2. เด็กหญิงชโรบล  สุหร่าย
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิตา  สายสิงห์
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 10 1. เด็กชายธนดล  สิมมา
2. เด็กชายสหรัฐ  พรมมาสุข
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญชัย  แสนบุตร
2. นายรวีโรจน์  ประวันเทา
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวทัศนีย์   โททอง
2. นางสาวสุมาริณี   เทพอาษา
3. นางสาวสุวดี   กันภัย
 
1. นายฉลาด  มาตราช
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวขวัญกมลใจ   เบ้าคำผุย
2. นางสาววิไลลักษณ์   ยกวิลัย
3. นางสาวหยกธิดา   มูลเพ็ญ
 
1. นายฉลาด  มาตราช
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุษบา  โททอง
2. เด็กหญิงปรางทอง  ภักดี
3. เด็กหญิงไพลิน  พวงมะลิ
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
2. นายศิรินภา  ทัดไธสง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤทธิไกร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุวนันท์  เหลาศรี
3. นายอาทิตย์  เต็มดวง
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
2. นายฉลาด  มาตราช
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  สามสี
2. นางสาวปรียารัตน์  คงเสถียร
3. นางสาวอรพรรณ  สีหมอก
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 8 1. นางสาวธนันท์ญา  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวพัชรีญา  ศรีหาบุตร
3. นางสาววิชุดา  อัมภรณ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลาสิงห์
2. เด็กหญิงทักษิณา  สอนอาจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธิโกศรี
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 9 1. นางสาวลลิตา  หมื่นอภัย
2. นางสาววรรณิภา  พิทักษ์
3. นางสาวศรินยา  คำมาตร
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์