สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธิติมา  เศษศรี
 
1. นางเปรมจิต  ป้องปาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงมลิวรรณ   คำโสภา
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวแก้วมณี  พิมไชย
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 22 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ลา
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญจนวัชร  หิรัญธนะสิทธิ์
2. เด็กชายต้นกล้า  ทาคำสุข
3. เด็กหญิงนันทกา  จันทร์ลา
 
1. นางนันทิยา  ลือโสภา
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 4 1. นายวุฒิไกร  พื้นสวรรณ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  อ่อนคำวงค์
3. นายอภิรักษ์  แก้ววังปลา
 
1. นางประพาภรณ์  คำริยา
2. นางประไพพิศ  เติมจิตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรจนา  สอนคำเสน
2. เด็กหญิงสุปราณี  สุขโคตร
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุกัญญา  ดอมไธสงค์
2. นางสาวเบญจกุล  เครือคุณ
 
1. นายสุวิทย์  พลชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง