สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจตุระพักต์  นิจฉัย
 
1. นายโกมินทร์  พิลัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำแสนราช
2. เด็กหญิงพิกุล  ลุนศรี
3. เด็กหญิงศรัญญา  เครือคุณ
4. เด็กหญิงสุนิษา  วงค์คำแพง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมจารึก
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดอนุ
2. เด็กหญิงลินดา  บุญจริง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี
2. นายสุรัตน์  มุกดาดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญชัย  แสนบุตร
2. นายรวีโรจน์  ประวันเทา
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวทัศนีย์   โททอง
2. นางสาวสุมาริณี   เทพอาษา
3. นางสาวสุวดี   กันภัย
 
1. นายฉลาด  มาตราช