สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกนกอร  ชัยสอน
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขหุ้ม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กลิ่นพิกุล
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายโกมินทร์  พิลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจิราพร  สาวันดี
2. นางสาวอรทัย  บุญนำ
3. นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางประพาภรณ์  คำริยา
2. นางประไพพิศ  เติมจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.2 เงิน 25 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำแดง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธานี
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปิยธิดา  พงษ์กิ่ง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวดวงใจ  วงค์ทอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พิศงาม
3. นางสาวประธิดา  เศษศรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
2. นางเปรมจิต  ป้องปาน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวขวัญกมลใจ   เบ้าคำผุย
2. นางสาววิไลลักษณ์   ยกวิลัย
3. นางสาวหยกธิดา   มูลเพ็ญ
 
1. นายฉลาด  มาตราช