สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 1. นางสาวสุภาวิณี  แก้วสง่า
 
1. นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจิรนันท์  อ่อนวรรณะ
2. นางสาวชนนิกานต์  โททอง
3. นางสาวภาวิตา  มีชัย
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เชื้อลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพนยงค์
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สนสาย
 
1. นางนันทิยา  ลือโสภา
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์พิมพ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  พิมพ์บุตร
3. นายเสกสันต์  ห่วงเพ็ชร
 
1. นางประไพพิศ  เติมจิตร
2. นางประพาภรณ์  คำริยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.17 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัญญาวัน
2. นางสาววาสนา  มาลารัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ชาภักดี
4. นางสาวอรทัย  ไชยสีมา
5. นางสาวอรุณี  แจ่มแจ้ง
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง 6 1. นายดนัยฤทธิ์  ชื่นชม
2. นางสาวสุรัตนา  ไชยมา
 
1. นางลำดวน  บุญเชิญ
2. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญจริง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงอินธิรา  ทองไสล
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์นิพนธ์  ทุมมานาม
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 9 1. นายอภิสิทธิ์  วงค์คำเหลา
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัชรวดี  ยศศิริ
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาดีไฟ
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษ  มหามุกค์
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  บุญสนอง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 10 1. เด็กชายธนดล  สิมมา
2. เด็กชายสหรัฐ  พรมมาสุข
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุษบา  โททอง
2. เด็กหญิงปรางทอง  ภักดี
3. เด็กหญิงไพลิน  พวงมะลิ
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
2. นายศิรินภา  ทัดไธสง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤทธิไกร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุวนันท์  เหลาศรี
3. นายอาทิตย์  เต็มดวง
 
1. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
2. นายฉลาด  มาตราช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  สามสี
2. นางสาวปรียารัตน์  คงเสถียร
3. นางสาวอรพรรณ  สีหมอก
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 8 1. นางสาวธนันท์ญา  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวพัชรีญา  ศรีหาบุตร
3. นางสาววิชุดา  อัมภรณ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลาสิงห์
2. เด็กหญิงทักษิณา  สอนอาจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธิโกศรี
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 9 1. นางสาวลลิตา  หมื่นอภัย
2. นางสาววรรณิภา  พิทักษ์
3. นางสาวศรินยา  คำมาตร
 
1. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง
2. นางสาวอรรญา  สาคำภีร์