สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบกวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวนิดา  โสมาพิมพ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พิสิฐปัญญาพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 1. นางสาวกฤษณา  จารุจิตร
 
1. นายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  กันทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายศรชัย  กันทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ลำพองชาติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขันสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ลำพองชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริเนตร
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายครรชิต  อินทิพย์
2. เด็กหญิงพรสินี  สุจิตรวัฒนสุข
3. เด็กหญิงศิริประภา  อินทร์โสม
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางสาวจันทรา  บุญเสริม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาววิภาพ  ทันรังกา
2. นางสาวสิรินทิพย์  เพตาเสน
3. นางสาวสุกานดา   แก้วรักษา
 
1. นางยุบล  เกตุกุล
2. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายนภสินธุ์  ศรีบาง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กะการดี
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางสาวจันทรา  บุญเสริม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.63 ทองแดง 16 1. นายกิตติ  วงษา
2. นายสุรศักดิ์  อาษาสุข
3. นายอรรถวุฒิ  โจมประสาท
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางยุบล  เกตุกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 8 1. นายวิศิษฐ์  สุมนศิลป์
2. เด็กชายสุริยนต์  บุญอุ้ย
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 9 1. นายบัญชา  รักษาเชื้อ
2. นายพัฒนชัย  ราษี
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงประไพวรรณ  ฮกฮั่ว
2. เด็กชายปิติพงษ์  กวีวงค์
 
1. นายเกริกธนินต์  แก้วสุข
2. นายเชาว์รัตน์  สรรพศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 22 1. นายศักดิ์ิสิทธิ์  สาระพร
2. นางสาวอภิญญา  ทางทอง
 
1. นายเกริกธนินต์  แก้วสุข
2. นายเชาว์รัตน์  สรรพศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจารุเกียรติ  ดอนเงิน
2. นายทนงศักดิ์  เกษแก้ว
3. นายทองทิว  สิงห์ซอม
4. นางสาวปรางทิพย์  บุญพอ
5. นายพงศธร  ดวงอาจ
6. นายอรรถพล  บุตรแสง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
2. นายมณเฑียร  สุภโกศล
3. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายแหวน  เนตรวงศ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แดงศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ราษี
 
1. นางณัฎชนันท์  พันธ์วิไล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิราพัชร  ราษี
 
1. นางณัฎชนันท์   พันธ์วิไล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 -    
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประไพชาติ
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  นะวงค์รัมย์
 
1. นางณัฎชนันท์  พันธ์วิไล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นายธนาดุลย์  แดงศรี
2. นางสาวอังคณา  นระสาร
 
1. นางณัฎชนันท์  พันธ์วิไล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรณิภา  พิพวนนอก
2. เด็กหญิงวรรณิภา  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  เชื้อทุม
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พิสิฐปัญญาพงศ์
2. นางสาวอรพิน  กลางมณี
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวบัวลอย  คำแพง
2. นางสาวอรยา  อิ่มเต็ม
3. นางสาวอัยลัดดา  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางสาวอรพิน  กลางมณี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ   ลำพองชาติ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรพิน  แสงสาย
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายวรวุฒฺิ  พุฒพิมพ์
2. นางสาวเจนจิรา  แสนมาตย์
 
1. นายมณเฑียร  ศูภโกศล
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายจิตรกร  คำแท่ง
2. นายณัฐพงษ์  พื้นพรม
3. นายวสันต์  อ้นหัวไผ่
 
1. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
2. นายมณเฑียร  สุภโกศล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาวรรณ  เครือจำปา
2. นางสาวนิตยา  คำสีทา
3. นางสาวมลฤดี  โพธิ
4. นางสาวสุมินตรา  สารภาพ
5. นายสุรชัย  สิงห์ซอม
6. นายอนุพงศ์  อัมภรัตน์
 
1. นางวิยะดา  เลิศศรี
2. นางอินทิรา  หล้าคำ
3. นางสาวอรพิน  กลางมณี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิศมัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  มีศรี
3. เด็กหญิงสุพิษา  คำนนท์
 
1. นางวิยะดา  เลิศศรี
2. นางอินทิรา  หล้าคำ