สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบกวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวนิดา  โสมาพิมพ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พิสิฐปัญญาพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  กันทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายศรชัย  กันทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ลำพองชาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาววิภาพ  ทันรังกา
2. นางสาวสิรินทิพย์  เพตาเสน
3. นางสาวสุกานดา   แก้วรักษา
 
1. นางยุบล  เกตุกุล
2. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.63 ทองแดง 16 1. นายกิตติ  วงษา
2. นายสุรศักดิ์  อาษาสุข
3. นายอรรถวุฒิ  โจมประสาท
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางยุบล  เกตุกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 8 1. นายวิศิษฐ์  สุมนศิลป์
2. เด็กชายสุริยนต์  บุญอุ้ย
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 9 1. นายบัญชา  รักษาเชื้อ
2. นายพัฒนชัย  ราษี
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรณิภา  พิพวนนอก
2. เด็กหญิงวรรณิภา  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  เชื้อทุม
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พิสิฐปัญญาพงศ์
2. นางสาวอรพิน  กลางมณี