สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบกวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายนภสินธุ์  ศรีบาง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กะการดี
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางสาวจันทรา  บุญเสริม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงประไพวรรณ  ฮกฮั่ว
2. เด็กชายปิติพงษ์  กวีวงค์
 
1. นายเกริกธนินต์  แก้วสุข
2. นายเชาว์รัตน์  สรรพศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายแหวน  เนตรวงศ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวบัวลอย  คำแพง
2. นางสาวอรยา  อิ่มเต็ม
3. นางสาวอัยลัดดา  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ
2. นางสาวอรพิน  กลางมณี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายวรวุฒฺิ  พุฒพิมพ์
2. นางสาวเจนจิรา  แสนมาตย์
 
1. นายมณเฑียร  ศูภโกศล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายจิตรกร  คำแท่ง
2. นายณัฐพงษ์  พื้นพรม
3. นายวสันต์  อ้นหัวไผ่
 
1. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
2. นายมณเฑียร  สุภโกศล