สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบกวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 22 1. นายศักดิ์ิสิทธิ์  สาระพร
2. นางสาวอภิญญา  ทางทอง
 
1. นายเกริกธนินต์  แก้วสุข
2. นายเชาว์รัตน์  สรรพศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจารุเกียรติ  ดอนเงิน
2. นายทนงศักดิ์  เกษแก้ว
3. นายทองทิว  สิงห์ซอม
4. นางสาวปรางทิพย์  บุญพอ
5. นายพงศธร  ดวงอาจ
6. นายอรรถพล  บุตรแสง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
2. นายมณเฑียร  สุภโกศล
3. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แดงศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาวรรณ  เครือจำปา
2. นางสาวนิตยา  คำสีทา
3. นางสาวมลฤดี  โพธิ
4. นางสาวสุมินตรา  สารภาพ
5. นายสุรชัย  สิงห์ซอม
6. นายอนุพงศ์  อัมภรัตน์
 
1. นางวิยะดา  เลิศศรี
2. นางอินทิรา  หล้าคำ
3. นางสาวอรพิน  กลางมณี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิศมัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  มีศรี
3. เด็กหญิงสุพิษา  คำนนท์
 
1. นางวิยะดา  เลิศศรี
2. นางอินทิรา  หล้าคำ