สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายพรณรงค์  วงษ์ประเทศ
 
1. นางวิไลวรรณ  นามวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวกัณฑิมา  ศรีโคตร
 
1. นางบุญเรือง  ทองคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนหล้า
 
1. นางบุญเรือง  ทองคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นายกิตติพงษ์  พายุพัด
 
1. นางวิไลวรรณ  นามวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วโจ๊ะ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  บัวหุ่ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ถา
 
1. นางอุไรรัตน์  พากิจรัตน์
2. นางสาวทิพานัน  ศรีสุขวัฒนกิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพิมพิไล  โคตรวงค์
2. นางสาวภัทราภรณ์  สุระเสน
3. นางสาวยุพาพร  พลอยทับทิม
 
1. นางอรทัย  ยุวจิตรากูล
2. นางอุไรรัตน์  พากิจรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายใจ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาววราลักษณ์  เหมรักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 16 1. เด็กชายวรวุฒิ  จิตรจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรศิลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.28 ทอง 14 1. นางสาวรัตติยา  หงษ์ทอง
2. นายอนุวัช  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปนัดดา  หนองม่วง
 
1. นายอำพร  สิมณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกอร  ผาแก้ว
2. นางสาวอนงค์นาถ  พันธ์มา
 
1. นายอำพร  ่สิมณี
2. นายอำพร  สิมณี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐชนน  โสดา
 
1. นางวิไลวรรณ  นามวงศ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพวรรณ  จันทะดวง
 
1. นางบุญเรือง  ทองคำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ลี
2. นายทีปกร  พันธ์ทอง
3. นางสาวปรียาภรณ์  ธรรมวัตร
 
1. นายดิเรก  สิทธิ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์