สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นายกิตติพงษ์  พายุพัด
 
1. นางวิไลวรรณ  นามวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วโจ๊ะ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  บัวหุ่ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ถา
 
1. นางอุไรรัตน์  พากิจรัตน์
2. นางสาวทิพานัน  ศรีสุขวัฒนกิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพิมพิไล  โคตรวงค์
2. นางสาวภัทราภรณ์  สุระเสน
3. นางสาวยุพาพร  พลอยทับทิม
 
1. นางอรทัย  ยุวจิตรากูล
2. นางอุไรรัตน์  พากิจรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปนัดดา  หนองม่วง
 
1. นายอำพร  สิมณี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกอร  ผาแก้ว
2. นางสาวอนงค์นาถ  พันธ์มา
 
1. นายอำพร  ่สิมณี
2. นายอำพร  สิมณี