สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายใจ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาววราลักษณ์  เหมรักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.28 ทอง 14 1. นางสาวรัตติยา  หงษ์ทอง
2. นายอนุวัช  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ลี
2. นายทีปกร  พันธ์ทอง
3. นางสาวปรียาภรณ์  ธรรมวัตร
 
1. นายดิเรก  สิทธิ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์