สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักแพรววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจามจุรี  วิไล
2. เด็กหญิงจิตสุภา  หนูสุวรรณ์
3. เด็กชายธงชัย  สุภเลิศ
4. เด็กหญิงนริศรา  แก้วมาศ
5. นายพีระพงษ์  หงษ์ทอง
6. นางสาววิไลวรรณ  นิลศรี
7. นางสาวศิริวิดา  กาหลง
8. เด็กชายศุภชัย  ใยหงษ์
9. นายสมรักษ์   บุญรัตน์
10. เด็กหญิงสุพรรษา   ข่ายทอง
11. นายสุมิตร  ไชป่ายาง
12. เด็กชายอิทธิโชติ  แสวงบุญ
13. นางสาวเกศินี  พงษ์นาม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  พาวัน
15. นางสาวเพ็ญพิชา  ราชทวี
 
1. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ
2. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์
3. นางณนันท์ณัฏฐา  ตามภานนท์
4. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  แซลุ่ย
2. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ
 
1. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ
2. นางสาวปิยะพร  พิมพ์บุญมา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 21 1. นางสาววรัตน์  พุฒพันธ์
2. นางสาวอินทิรา  คนึงเพียร
 
1. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ
2. นางสาวศิริมนัส  แสงงาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โสสา
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนารี  กิ่งของ
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนารี  กิ่งของ
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุนิตย์  มหาสงคราม
2. นางสาวเกษราภรณ์  มูลสูตร
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
2. นางทิพาภรณ์  ชมบุญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนุชนาฎ  ทองทั่ว
2. นางสาวพิชชาอร  พิลา
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
2. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันชัย  อึ้งตระกูล
2. เด็กชายสุรเดช  ตรีคำ
 
1. นายนิตินันต์  โพธิ์จิต
2. นายมงคล  เมืองฮาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายธนากร  โชติสนอง
2. นายอภิวัฒน์  แก้วรักษา
 
1. นายนิตินันต์  โพธิ์จิต
2. นายสมพงษ์  วิทยา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สายศรี
 
1. นางณนันท์ณัฏฐา  ตามภานนท์
2. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ