สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักแพรววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  แซลุ่ย
2. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ
 
1. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ
2. นางสาวปิยะพร  พิมพ์บุญมา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 21 1. นางสาววรัตน์  พุฒพันธ์
2. นางสาวอินทิรา  คนึงเพียร
 
1. ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ
2. นางสาวศิริมนัส  แสงงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุนิตย์  มหาสงคราม
2. นางสาวเกษราภรณ์  มูลสูตร
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
2. นางทิพาภรณ์  ชมบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนุชนาฎ  ทองทั่ว
2. นางสาวพิชชาอร  พิลา
 
1. นายมงคล  เมืองฮาม
2. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์