สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวสุนิสา  บัวแก้ว
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 11 1. นางสาวมลฤดี  พิศดาร
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกา  คำศรี
 
1. นางสุกัญญา  ภิญโญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์
 
1. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวพัทรียา  หงษ์ศิริ
 
1. นายสุวิทย์  มากดี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกานต์   กกเปื่อย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เมศเคน
 
1. นางสาวจิดาภา   อินทร์งาม
2. นางสาวสุบิน  ศรภักดี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารี  เหมหงษ์
2. นางสาวรัชนี  สิทธิ
3. นางสาวโชติกา  พิมสมาน
 
1. นางสาวอรุณทอง  จันทภรณ์
2. นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายสมชาย  ทองโสม
2. เด็กชายโยธิน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวอรมิมล  เรืองศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐวดี  เที่ยงตรง
2. นางสาวอารีรัตน์  ศรีกุล
 
1. นางนันทยา  ดีพูน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายธวัชชัย  จันเทวา
 
1. นางสุบิน  ศรภักดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายกฤต  นวลอินทร์
 
1. นางชุติมา  สมานสิทธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกาญจนา  หวังผล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สารบรรณ
3. เด็กหญิงสิริกร  เข็มละทอง
 
1. นางภาดา  กันยามัย
2. นางณปภัช  สายคำพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณัฐริยา  ดวงมาลา
2. นางสาววิจิตรา  ศาลากาหมุด
3. นางสาววิภารัตน์  ปรางค์สุข
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสมถวิล  มาลัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายธนู  คำศรี
2. เด็กชายพรสวรรค์  สุริโย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภููมี
 
1. นางสมถวิล  มาลัย
2. นางณปภัช  สายคำพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวฟาติมา  ลอตันหยง
2. นางสาววรพรรณ  สมดา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญที
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสาวณิญาพรรน์ภักร์  พวงพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.38 ทองแดง 12 1. นางสาวธนยพร  บุญนำ
2. นางสาวธัญชนก  คำเหมา
3. นายยุทธภูมิ  ภูบาล
 
1. นายประสิทธิ์  เชื้อชัย
2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญต่อ
2. เด็กหญิงสมธวัลย์  ครูลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บุญประเสริฐ
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นางศิริรัตน์  มากดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายดนุวัชร  จำปาทอง
2. นางสาวมณีรัตน์  เหิมหาญ
3. นางสาวสำราญจิต  ศรีเลิศ
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นางศิริรัตน์  มากดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ประทุมชัย
2. เด็กชายณัฐพล  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวณิญาพรรน์ภักร์  พวงพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.36 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ภักดี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แพงมา
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทนา  ด้วงเจริญ
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ  ฝังนิล
3. เด็กหญิงพรนิภา  แอนโก
4. เด็กหญิงศิริเกต  ทราธร
5. เด็กหญิงศุภมาส  ค้ำคูณคำ
 
1. นางชณัฐดา  ผาคำ
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวฟาติมา   ลอตันหยง
2. นางสาวมัทนา  เขาเขียว
3. นางสาวสุปรียา  แอนโก
4. นางสาวสุภาวัน  เสนา
5. นางสาวเจนจิรา  ภิญโญภาพ
 
1. นายชินณพัฒน์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
2. นางสาวถนอม  บุญประสงค์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายนริศ  พุทธชูชาติ
2. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิ์โสภา
3. นายอภิวัตร  โสดาดวง
 
1. นายชินณพัฒน์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรารถนา   พรหมคุณ
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพธานี
2. เด็กชายอภินันท์  แสงทรัพย์
 
1. นางสมพร  นาดถมยา
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.14 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์  จันพานิช
2. นางสาวนิศารัตน์  แก้วไทรหยวก
 
1. นางสมพร  นาดถมยา
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดนุวัชร  จำปาทอง
 
1. นายมงคล  สมาน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันพานิช
 
1. นายมงคล  สมาน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธิ์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวประภัสสร  ขันทิพย์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสมฤดี  สุขส่ง
 
1. นายมงคล  สมาน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิศาชล  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  เข็มบริบูรณ์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสำราญจิต  ศรีเลิศ
 
1. นายมงคล  สมาน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริยากร  สุวัติ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เทนสุนา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงสกุล
 
1. นายมงคล  สมาน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 18 1. นายมงคล  ผลกระโทก
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  สารทอง
 
1. นางสาวพรทิวา   รสสุนทร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 17 1. นางสาววารุณี  คำศรี
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพันธกร  ใจอ่อน
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 11 1. นางสาวมนสิการ  แสงเจริญ
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 11 1. นายกล้าณรงค์  มูลจิตร์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  บุูรานาผาย
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวินัย
2. นางสาวกนกวรรณ  พาบุตร
3. นางสาวจิราวรรณ  บุญใหญ่
4. นางสาวชนิดา  สิงหันต์
5. นางสาวรัชนีกร  วังสำเภา
6. นางสาวรินรดา  จันทะโสม
7. นางสาวสุมินตรา  กาพย์กลอน
8. นางสาวอารีรัตน์  แสนสี
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
2. นายมงคล  สมาน
3. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
4. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยดรุณ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดโสม
3. เด็กหญิงนุชศรา  สุรนารถ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กาลเมฆ
5. เด็กหญิงปิยะนุช  บูรณะ
6. เด็กหญิงวันวิสา  แทนคำ
7. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ์ขาว
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  โคษาราช
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
3. นางนิตยา  วงศ์หลวง
4. นายมงคล  สมาน
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายปรัชญา  กรุงพลี
2. นายยุทธภูมิ  ภูบาล
3. นายสุพันธ์  จันทร์แจ้ง
4. นายสุวาธิน  เพ็ญจันทร์
5. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงศ์
 
1. นายปกิรนัน  นามจันทรา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสิริยากร  แอนโก
 
1. นางจินตนา  เดชวัน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูริณัฐ  สาระเนตร
 
1. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 8 1. นางสาวขวัญฤดี  เวียงคำ
 
1. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสตรีรัตน์  บุญนำ
 
1. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สะโสดา
2. เด็กชายยงยุทธ  หล่อทอง
 
1. นางนวลลออ  สังข์นุช
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมนสิการ  แสงเจริญ
2. นางสาวสมฤทัย  สุขส่ง
 
1. นางนวลลออ  สังข์นุช
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติมา  นามปัญญา
2. เด็กชายธนศักดิ์  สุกเหลือง
3. เด็กชายปณิธาน  ผกาแดง
4. เด็กชายพงษกร  บุญนำ
5. เด็กชายรุ่งสุริยา  มีกันยา
6. เด็กชายวีระชัย  บุญสวัสดิ์
7. เด็กชายศุภกฤต  มะวงค์
8. เด็กชายสุริยันต์  ซึมทราย
 
1. นายภาดา  กันยามัย
2. นายปกิรนัน  นามจันทรา
3. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.32 เงิน 6 1. นางสาวกุลตลา  โพธิ์ขาว
2. นายธนวัฒน์  สายสงค์
3. นายยุทธภูมิ  ภูบาล
4. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิ์โสภา
5. นางสาวสุปรียา  แอนโก
6. นายสุพันธ์  จันทร์แจ้ง
7. นางสาวสุภาวัน  เสนา
8. นายสุวาธิน  เพ็ญจันทร์
9. นางสาวเจนจิรา  ภิญโญภาพ
10. นางสาวเปรมฤดี  โคตรวงษ์
 
1. นายปกิรนัน  นามจันทรา
2. นางสาวถนอม  บุญประสงค์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จิตโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธิ์
3. เด็กหญิงรพีพร  งามยิ่ง
 
1. นางสุกัญญา  พิญโญ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณัฐดนัย  วงษาวิลัย
2. นางสาวมัทนา  เขาเขียว
3. นางสาววิลาวรรณ  ฟ้องกัน
 
1. นางสุกัญญา  พิญโญ
 
56 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 -    
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายฤทัยชนน์  ถุงจันทร์
2. เด็กชายสหรัถ  ก้อนท้อง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  วรรณทวี
2. เด็กชายเศกติศักดิ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นายบัญชา  อุรารส
2. นายปฏิพล  ทิพศร
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา   อัครชาติ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 19 1. เด็กชายคุณานนท์  ทองหล่อ
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  ปินะกัง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พะวรรัมย์
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสังขาร
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพิมพิไล  แต้มศรี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนริศ  พุทธชูชาติ
2. นายอนุสิทธิ์  วงษ์ทิพท์
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตามบุญ
2. เด็กหญิงรัชนก  ภูมี
3. เด็กหญิงสุธีมนต์  แอนโก
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวพิมพิไล  แต้มศรี
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกล้าณรงค์  มูลจิตร์
2. นายพีระพล  ทิพศร
3. นางสาววรางคณา  ผาแก้ว
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายมงคล  ไชยวิเศษ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  โสดาโคตร
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายปรัชญา  กรุงพลี
2. นางสาวลลิตา  ยืนยาว
3. นางสาวศิราณา  วรรณทวี
 
1. นางพัชรี  แซ่ตัง
2. นางสุนันทา  เรืองทุม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนสุดา  คำนึงคง
2. นางสาวจิริยาพร  คุณสิม
3. นางสาวเพ็ญประภา  สิงหันต์
 
1. นางพัชรี  แซ่ตัง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำผง
2. เด็กหญิงรสริน  ยอดพงษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โลภากรณ์
 
1. นายทวีคูณ  พันพิพัฒน์
2. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวมัลลิการ์  โสดาโคตร
 
1. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริณัฐ  มาระเนตร
2. เด็กหญิงมัทณี  สามารถ
3. เด็กหญิงมัทนา  สามารถ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิพล  ทิพศร
2. นางสาวพรสุดา  บัวใหญ่
3. นางสาวศุภัสสร  วังศรีแก้ว
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัณริกา  ภูผิวดำ
2. เด็กหญิงพรลภัค  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำชนะชัย
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางกรรณิการ์  วงศ์จินดา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีราภรณ์  พรหมประดิษฐ์
2. นายพัฒพงษ์  สมดอกแก้ว
3. นางสาวเอมอร  จันทราช
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางกรรณิการ์  วงศ์จินดา
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางพรทิวา  รสสุนทร
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร