สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกาญจนา  หวังผล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สารบรรณ
3. เด็กหญิงสิริกร  เข็มละทอง
 
1. นางภาดา  กันยามัย
2. นางณปภัช  สายคำพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณัฐริยา  ดวงมาลา
2. นางสาววิจิตรา  ศาลากาหมุด
3. นางสาววิภารัตน์  ปรางค์สุข
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสมถวิล  มาลัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมนสิการ  แสงเจริญ
2. นางสาวสมฤทัย  สุขส่ง
 
1. นางนวลลออ  สังข์นุช