สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวสุนิสา  บัวแก้ว
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์
 
1. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวพัทรียา  หงษ์ศิริ
 
1. นายสุวิทย์  มากดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายสมชาย  ทองโสม
2. เด็กชายโยธิน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวอรมิมล  เรืองศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐวดี  เที่ยงตรง
2. นางสาวอารีรัตน์  ศรีกุล
 
1. นางนันทยา  ดีพูน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายธวัชชัย  จันเทวา
 
1. นางสุบิน  ศรภักดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายกฤต  นวลอินทร์
 
1. นางชุติมา  สมานสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.38 ทองแดง 12 1. นางสาวธนยพร  บุญนำ
2. นางสาวธัญชนก  คำเหมา
3. นายยุทธภูมิ  ภูบาล
 
1. นายประสิทธิ์  เชื้อชัย
2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ประทุมชัย
2. เด็กชายณัฐพล  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวณิญาพรรน์ภักร์  พวงพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.36 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ภักดี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แพงมา
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันพานิช
 
1. นายมงคล  สมาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริยากร  สุวัติ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เทนสุนา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงสกุล
 
1. นายมงคล  สมาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 11 1. นายกล้าณรงค์  มูลจิตร์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยดรุณ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดโสม
3. เด็กหญิงนุชศรา  สุรนารถ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กาลเมฆ
5. เด็กหญิงปิยะนุช  บูรณะ
6. เด็กหญิงวันวิสา  แทนคำ
7. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ์ขาว
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  โคษาราช
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
3. นางนิตยา  วงศ์หลวง
4. นายมงคล  สมาน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสิริยากร  แอนโก
 
1. นางจินตนา  เดชวัน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายฤทัยชนน์  ถุงจันทร์
2. เด็กชายสหรัถ  ก้อนท้อง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พะวรรัมย์
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสังขาร
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพิมพิไล  แต้มศรี