สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกา  คำศรี
 
1. นางสุกัญญา  ภิญโญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายธนู  คำศรี
2. เด็กชายพรสวรรค์  สุริโย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภููมี
 
1. นางสมถวิล  มาลัย
2. นางณปภัช  สายคำพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวฟาติมา  ลอตันหยง
2. นางสาววรพรรณ  สมดา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญที
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสาวณิญาพรรน์ภักร์  พวงพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญต่อ
2. เด็กหญิงสมธวัลย์  ครูลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บุญประเสริฐ
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นางศิริรัตน์  มากดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทนา  ด้วงเจริญ
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ  ฝังนิล
3. เด็กหญิงพรนิภา  แอนโก
4. เด็กหญิงศิริเกต  ทราธร
5. เด็กหญิงศุภมาส  ค้ำคูณคำ
 
1. นางชณัฐดา  ผาคำ
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพธานี
2. เด็กชายอภินันท์  แสงทรัพย์
 
1. นางสมพร  นาดถมยา
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิศาชล  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  เข็มบริบูรณ์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 11 1. นางสาวมนสิการ  แสงเจริญ
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 8 1. นางสาวขวัญฤดี  เวียงคำ
 
1. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.32 เงิน 6 1. นางสาวกุลตลา  โพธิ์ขาว
2. นายธนวัฒน์  สายสงค์
3. นายยุทธภูมิ  ภูบาล
4. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิ์โสภา
5. นางสาวสุปรียา  แอนโก
6. นายสุพันธ์  จันทร์แจ้ง
7. นางสาวสุภาวัน  เสนา
8. นายสุวาธิน  เพ็ญจันทร์
9. นางสาวเจนจิรา  ภิญโญภาพ
10. นางสาวเปรมฤดี  โคตรวงษ์
 
1. นายปกิรนัน  นามจันทรา
2. นางสาวถนอม  บุญประสงค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณัฐดนัย  วงษาวิลัย
2. นางสาวมัทนา  เขาเขียว
3. นางสาววิลาวรรณ  ฟ้องกัน
 
1. นางสุกัญญา  พิญโญ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นายบัญชา  อุรารส
2. นายปฏิพล  ทิพศร
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา   อัครชาติ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 19 1. เด็กชายคุณานนท์  ทองหล่อ
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  ปินะกัง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนริศ  พุทธชูชาติ
2. นายอนุสิทธิ์  วงษ์ทิพท์
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตามบุญ
2. เด็กหญิงรัชนก  ภูมี
3. เด็กหญิงสุธีมนต์  แอนโก
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวพิมพิไล  แต้มศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกล้าณรงค์  มูลจิตร์
2. นายพีระพล  ทิพศร
3. นางสาววรางคณา  ผาแก้ว
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายปรัชญา  กรุงพลี
2. นางสาวลลิตา  ยืนยาว
3. นางสาวศิราณา  วรรณทวี
 
1. นางพัชรี  แซ่ตัง
2. นางสุนันทา  เรืองทุม