สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 11 1. นางสาวมลฤดี  พิศดาร
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกานต์   กกเปื่อย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เมศเคน
 
1. นางสาวจิดาภา   อินทร์งาม
2. นางสาวสุบิน  ศรภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารี  เหมหงษ์
2. นางสาวรัชนี  สิทธิ
3. นางสาวโชติกา  พิมสมาน
 
1. นางสาวอรุณทอง  จันทภรณ์
2. นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายดนุวัชร  จำปาทอง
2. นางสาวมณีรัตน์  เหิมหาญ
3. นางสาวสำราญจิต  ศรีเลิศ
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นางศิริรัตน์  มากดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวฟาติมา   ลอตันหยง
2. นางสาวมัทนา  เขาเขียว
3. นางสาวสุปรียา  แอนโก
4. นางสาวสุภาวัน  เสนา
5. นางสาวเจนจิรา  ภิญโญภาพ
 
1. นายชินณพัฒน์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
2. นางสาวถนอม  บุญประสงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายนริศ  พุทธชูชาติ
2. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิ์โสภา
3. นายอภิวัตร  โสดาดวง
 
1. นายชินณพัฒน์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรารถนา   พรหมคุณ
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.14 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์  จันพานิช
2. นางสาวนิศารัตน์  แก้วไทรหยวก
 
1. นางสมพร  นาดถมยา
2. นางสาวศรสวรรค์  สมจิตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวประภัสสร  ขันทิพย์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 18 1. นายมงคล  ผลกระโทก
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  สารทอง
 
1. นางสาวพรทิวา   รสสุนทร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 17 1. นางสาววารุณี  คำศรี
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพันธกร  ใจอ่อน
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวินัย
2. นางสาวกนกวรรณ  พาบุตร
3. นางสาวจิราวรรณ  บุญใหญ่
4. นางสาวชนิดา  สิงหันต์
5. นางสาวรัชนีกร  วังสำเภา
6. นางสาวรินรดา  จันทะโสม
7. นางสาวสุมินตรา  กาพย์กลอน
8. นางสาวอารีรัตน์  แสนสี
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
2. นายมงคล  สมาน
3. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
4. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสตรีรัตน์  บุญนำ
 
1. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติมา  นามปัญญา
2. เด็กชายธนศักดิ์  สุกเหลือง
3. เด็กชายปณิธาน  ผกาแดง
4. เด็กชายพงษกร  บุญนำ
5. เด็กชายรุ่งสุริยา  มีกันยา
6. เด็กชายวีระชัย  บุญสวัสดิ์
7. เด็กชายศุภกฤต  มะวงค์
8. เด็กชายสุริยันต์  ซึมทราย
 
1. นายภาดา  กันยามัย
2. นายปกิรนัน  นามจันทรา
3. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จิตโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธิ์
3. เด็กหญิงรพีพร  งามยิ่ง
 
1. นางสุกัญญา  พิญโญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  วรรณทวี
2. เด็กชายเศกติศักดิ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายมงคล  ไชยวิเศษ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  โสดาโคตร
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนสุดา  คำนึงคง
2. นางสาวจิริยาพร  คุณสิม
3. นางสาวเพ็ญประภา  สิงหันต์
 
1. นางพัชรี  แซ่ตัง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำผง
2. เด็กหญิงรสริน  ยอดพงษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โลภากรณ์
 
1. นายทวีคูณ  พันพิพัฒน์
2. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวมัลลิการ์  โสดาโคตร
 
1. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริณัฐ  มาระเนตร
2. เด็กหญิงมัทณี  สามารถ
3. เด็กหญิงมัทนา  สามารถ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิพล  ทิพศร
2. นางสาวพรสุดา  บัวใหญ่
3. นางสาวศุภัสสร  วังศรีแก้ว
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัณริกา  ภูผิวดำ
2. เด็กหญิงพรลภัค  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำชนะชัย
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางกรรณิการ์  วงศ์จินดา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีราภรณ์  พรหมประดิษฐ์
2. นายพัฒพงษ์  สมดอกแก้ว
3. นางสาวเอมอร  จันทราช
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางกรรณิการ์  วงศ์จินดา
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร