สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชอบการ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  กลิ่นหอม
3. เด็กชายวิทวัส  ปรือปรัก
 
1. นางสาวศันสนีย์  ฮงทอง
2. นางสาวสุดาพร  แก้วคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีลาชัย
2. นายรุ่งภพ  อู่สิน
3. นายหฤหฎ์  จันทร์โสม
 
1. นางสาวเทวีพร  สิทธิศรีจันทร์
2. นางสาวศันสนีย์  ฮงทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววิจิตรา  คำเบ้า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันเพ็ชร์
3. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณไตร
4. เด็กหญิงสุธิดา  คำพินิจ
5. นางสาวเจษฎาภรณ์  จันดี
 
1. นางจันทร์รัตน์  มั่งทรัพย์
2. นายสุรชัย  พุทธรักษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 13 1. นางสาวธนกร  โง่นสุข
2. นางสาววิลาวัลย์  พูลแก้ว
3. นายอภิชาติ  โชติเนตร
4. นางสาวเจษฎาพร  จุลวงษ์
5. นางสาวเจษฏาภา  จุลวงษ์
 
1. นางจันทร์รัตน์  มั่งทรัพย์
2. นายสุรชัย  พุทธรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกแข  งอมสระคู
 
1. นางสาวจันทร์รัตน์  มั่งทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรสา  สุขคงย่อ
 
1. นายสุรชัย  พุทธรักษา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  สำโรง
2. เด็กหญิงประภัสสรณ์  อภัยโส
 
1. นางสุวรรณสี  แสงงาม
2. นายธนโชติ  ปัญญาสูง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววีรวรรณ  สุขรักษ์
2. นางสาวศุภรัตน์  สุขจันทร์
 
1. นางสุวรรณสี  แสงงาม
2. นายธนโชติ  ปัญญาสูง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  พัจนา
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 22 1. เด็กหญิงอัญธิชา  อ่ำเอี่ยม
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชรินทร์  มีชัยธร
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตราพร  แสนแก้ว
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรศิลป์  อึงไพบูลย์กิจ
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นายนวพล  สีหบุตร
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกาญศิริ  แสนศรี
 
1. นางสาวดวงใจ  กตะศิลา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวธิดารัตน์  จันดำ
 
1. นางสาวดวงใจ  กตะศิลา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนวัฒน์  พากเพียร
2. เด็กหญิงสุนิตา  ธรรมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
2. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นางสาวศุกร์สกาว  ประชุมวงศ์
2. นางสาวอนงค์นาถ  สุขดาษ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
2. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชรินทร์  ขันหลวง
2. เด็กหญิงกาญศิริ  แสนศรี
 
1. นางสาวดวงใจ  กตะศิลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรินันท์  โนนสังข์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคัสมา  เก้าศักดา
2. เด็กหญิงจินตหรา  ไชยนาท
 
1. นายอภิชัย  คำอาจ
2. นายนิรันดร์  ปัสสาสุ