สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  ไก่ขัน
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวณัฐทิชา  ศรีหนาท
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  สมวงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 18 1. นางสาวภรณิภา  สุธัมสักดิ์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพีรพร  ปักปิ่น
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิระวรรณ  เพชรรักษา
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงทิพย์ปรีญา  สุตัน
2. เด็กหญิงอนุตยา  หอมหวล
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวมณีนุช  เปล่งสุข
 
1. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. เด็กหญิงธนิตดา  สุระโท
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุญมี
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวภรณิภา  สุธัมสักดิ์
2. นางสาวสรวงสุดา  จันทร์ดวงศรี
3. นายอนุชัย  อินธิเดช
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  เหล่าแค
2. เด็กหญิงพรรณปพร  วิเศษหมื่น
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวกิตติยา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวรัตนาวดี  ราชบัวศรี
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุลอ่อน
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวรสรินทร์  โยธาพล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่าเล็ก
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บัวลอย
3. เด็กชายภาสกร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรจิต  สิมมา
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 1. นางสาวปภัสสร  บัวศรี
2. นางสาวมนิดา  เหล่าแค
3. นางสาวสิริวรรณ  อินธิเดช
 
1. นางสาวรัตติกาล  มงคล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  สว่างประทีป
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ตะนะสอน
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  อินธิเดช
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 1. นายชัยธวัช  บุญมิ่ง
2. นายนรากร  ชำนาญไพร
3. นายสมใจ  แสงสกุล
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายศรายุทธ  วุฒทยา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วรักษา
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นายชรินทร์  ปัญรังศรี
2. นายนิวัฒน์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.95 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชลิต  พรหมวงค์
2. เด็กชายธงชัย  อินธิเดช
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.82 เงิน 7 1. เด็กชายชัชชัย  อินธิเดช
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินธิเดช
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญกร  พลขันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ดวงศรี
4. เด็กหญิงมุทิตา  คำธิศรี
5. เด็กชายสมชาย  ช่างแก้ว
 
1. นายชฎาศักดิ์   ปรือปรัง
2. นางสาวณปภา   วิเศษหมื่น
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 15 1. นางสาวศิริพร  อินธิเดช
2. นางสาวสิริลาวัลย์  อินธิมาศ
3. นางสาวสุนิสา  พุฒิพัฒน์
4. นางสาวสุวคนธ์  นนทะศรี
5. นางสาวเพ็ญนภา  มะโรงมืด
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายธนพล  ยืนสุข
3. เด็กชายธนศักดิ์  พรำนัก
4. เด็กชายวีระยุทธ  เรืองใจ
5. เด็กชายสุธินันท์  ไชยสาร
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายกันตพงษ์  นามหมั่น
2. นายณรงค์  โชติรัตน์
3. นายนันทิวัฒน์   ปัดชา
4. นายพฤกษชาติ  วงศ์ศรี
5. นายภาสกร  ลำภา
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุระสิงห์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 12 1. นายกฤษณะ   มิ่งงามทรัพย์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงอรยา  อินทรวิเชียร
2. เด็กชายเจษฎา  จาระศรี
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 9 1. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
2. นายธนากร  มูลมณี
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนพวรรณ์  ภัยปัด
2. เด็กหญิงนันท์สินี  นันทะศรี
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บัวลอย
4. เด็กหญิงปริญญากร  เกษพิลุน
5. เด็กหญิงพรรัตน์  โคตรเครื่อง
6. เด็กหญิงภรณ์วิมล  กิจสะกะ
7. เด็กชายมานะชัย  ศิริบูรณ์
8. เด็กหญิงอุไรพร  เพิ่มผล
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำตา
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สระ
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
3. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิติยา  อินธิเดช
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูบาล
 
1. นายสุรจิต  สิมมา
2. นายชาญชัย  สุขสาร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวประนิตา  ปักปิ่น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์พุฒ
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายสุรจิต  สิมมา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนที  บุญประสิทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายเพชร  จวงจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุรฉัตร  จิตรโคตร
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวเพชรมณี  สุขแก้ว
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 27 1. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วรักษา
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ตะนะสอน
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรพรหม
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินกร  โชติ
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิเศษหมื่น
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอัมรา  ศรวิชัย
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนที  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒิลักษ์  แสนใหม่
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
2. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายนที  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตวิษา  ขุนศรี
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่อึง
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประมินตรา  เกื้อกูล
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วรพุฒิ
 
1. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศพร  แสวง
 
1. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 24 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เทพมาลา
2. เด็กชายวุฒิลักษ์  แสนใหม่
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวดาราพร  แดงบุญเรือง
2. นางสาวนารีรัตน์  ภูบาล
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  รุจาคม
 
53 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  วุฒทยา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วรักษา
3. เด็กชายไชยยา  ผาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชรินทร์  ปัญรังศรี
2. นายนิวัฒน์  เผื่อแผ่
3. นายพงศ์ศิริ  หลอมทอง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวชนาพร  สมศรีสัย
2. นางสาวธิดารัตน์  แสวงบุญ
3. นางสาวปภานัน  แก้วรักษา
4. นายพัชรพร  อินธิเดช
5. นางสาววีณารัตน์  แสวงบุญ
6. นางสาวเรนุตา  อินธิเดช
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
3. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพนปลัด
2. เด็กหญิงปัทมา  ไก่ขัน
3. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญ
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวดลญา  ละม้าย
2. นางสาวนัฐธิดา  สีหนาท
3. นางสาวพิกุลทอง  วงศ์พุฒิ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
2. นายชาญชัย  สุขสาร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายวันชัย  คำโสภา
3. เด็กชายอดิศร  เสาเวียง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียานุช  หอมหวล
2. นางสาวพลอยไพลิน  จวงจันทร์
3. นายเอกรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
60 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรเศษฐ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเกริกชัย  คลทา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  นักพรม
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน