สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวณัฐทิชา  ศรีหนาท
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพีรพร  ปักปิ่น
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวมณีนุช  เปล่งสุข
 
1. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 1. นางสาวปภัสสร  บัวศรี
2. นางสาวมนิดา  เหล่าแค
3. นางสาวสิริวรรณ  อินธิเดช
 
1. นางสาวรัตติกาล  มงคล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  สว่างประทีป
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ตะนะสอน
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  อินธิเดช
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 1. นายชัยธวัช  บุญมิ่ง
2. นายนรากร  ชำนาญไพร
3. นายสมใจ  แสงสกุล
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายศรายุทธ  วุฒทยา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วรักษา
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นายชรินทร์  ปัญรังศรี
2. นายนิวัฒน์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวประนิตา  ปักปิ่น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์พุฒ
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายสุรจิต  สิมมา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรพรหม
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินกร  โชติ
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอัมรา  ศรวิชัย
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 24 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เทพมาลา
2. เด็กชายวุฒิลักษ์  แสนใหม่
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม