สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  ไก่ขัน
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  สมวงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงทิพย์ปรีญา  สุตัน
2. เด็กหญิงอนุตยา  หอมหวล
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. เด็กหญิงธนิตดา  สุระโท
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุญมี
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  เหล่าแค
2. เด็กหญิงพรรณปพร  วิเศษหมื่น
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวกิตติยา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวรัตนาวดี  ราชบัวศรี
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่าเล็ก
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บัวลอย
3. เด็กชายภาสกร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรจิต  สิมมา
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.82 เงิน 7 1. เด็กชายชัชชัย  อินธิเดช
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินธิเดช
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญกร  พลขันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ดวงศรี
4. เด็กหญิงมุทิตา  คำธิศรี
5. เด็กชายสมชาย  ช่างแก้ว
 
1. นายชฎาศักดิ์   ปรือปรัง
2. นางสาวณปภา   วิเศษหมื่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 15 1. นางสาวศิริพร  อินธิเดช
2. นางสาวสิริลาวัลย์  อินธิมาศ
3. นางสาวสุนิสา  พุฒิพัฒน์
4. นางสาวสุวคนธ์  นนทะศรี
5. นางสาวเพ็ญนภา  มะโรงมืด
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุระสิงห์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 12 1. นายกฤษณะ   มิ่งงามทรัพย์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงอรยา  อินทรวิเชียร
2. เด็กชายเจษฎา  จาระศรี
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิติยา  อินธิเดช
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูบาล
 
1. นายสุรจิต  สิมมา
2. นายชาญชัย  สุขสาร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายเพชร  จวงจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวเพชรมณี  สุขแก้ว
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 27 1. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วรักษา
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ตะนะสอน
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิเศษหมื่น
 
1. นายพงษ์ศักดา  แก้วคำไสย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวดาราพร  แดงบุญเรือง
2. นางสาวนารีรัตน์  ภูบาล
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  รุจาคม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวดลญา  ละม้าย
2. นางสาวนัฐธิดา  สีหนาท
3. นางสาวพิกุลทอง  วงศ์พุฒิ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
2. นายชาญชัย  สุขสาร