สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 18 1. นางสาวภรณิภา  สุธัมสักดิ์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิระวรรณ  เพชรรักษา
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวภรณิภา  สุธัมสักดิ์
2. นางสาวสรวงสุดา  จันทร์ดวงศรี
3. นายอนุชัย  อินธิเดช
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุลอ่อน
 
1. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวรสรินทร์  โยธาพล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายธนพล  ยืนสุข
3. เด็กชายธนศักดิ์  พรำนัก
4. เด็กชายวีระยุทธ  เรืองใจ
5. เด็กชายสุธินันท์  ไชยสาร
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายกันตพงษ์  นามหมั่น
2. นายณรงค์  โชติรัตน์
3. นายนันทิวัฒน์   ปัดชา
4. นายพฤกษชาติ  วงศ์ศรี
5. นายภาสกร  ลำภา
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 9 1. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
2. นายธนากร  มูลมณี
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนที  บุญประสิทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุรฉัตร  จิตรโคตร
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  วุฒทยา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วรักษา
3. เด็กชายไชยยา  ผาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชรินทร์  ปัญรังศรี
2. นายนิวัฒน์  เผื่อแผ่
3. นายพงศ์ศิริ  หลอมทอง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวชนาพร  สมศรีสัย
2. นางสาวธิดารัตน์  แสวงบุญ
3. นางสาวปภานัน  แก้วรักษา
4. นายพัชรพร  อินธิเดช
5. นางสาววีณารัตน์  แสวงบุญ
6. นางสาวเรนุตา  อินธิเดช
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
3. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพนปลัด
2. เด็กหญิงปัทมา  ไก่ขัน
3. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญ
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายวันชัย  คำโสภา
3. เด็กชายอดิศร  เสาเวียง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียานุช  หอมหวล
2. นางสาวพลอยไพลิน  จวงจันทร์
3. นายเอกรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
2. นางสาวนัฐกานต์  รุจาคม
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรเศษฐ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเกริกชัย  คลทา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  นักพรม
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน