สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลดา  ใจแจ้ง
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวสุจิตตรา   ประวิง
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
 
1. นางสาวศิริพร  สุระสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 13 1. นางสาวสุวนิตย์  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวศิริพร  สุระสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงทิพย์   ฝังนิล
 
1. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรญา   หล้าแหล่ง
 
1. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  ทองสาย
2. นางสาวมนฤดี  นามวิชา
3. นางสาวมาวารี  บางสุด
 
1. นางสาวพรนิษา  ทองอ้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 -    
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 13 1. นางสาวกรรณิการ์  ต่อซอน
2. นางสาวพัชราภรณ์  นนตา
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายพัชระ  สังขะพงษ์
 
1. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นายชัยสิทธิ์  พรำนัก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีพร  ศรีบุตรดี
2. นายชัยนรินทร์  นามวิชา
3. นางสาวน้ำฟ้า  ศิริยา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
2. นางสาววรรณา   เพชรดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปฐมพร  เกษี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ปัสสาสุ
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
2. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพรรณิภา  ประวาฬ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริจันดา
 
1. นางสาววรรณา   เพชรดี
2. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ศรีด้วง
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวเจนจิรา   วลุนธรรม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรพล  สารีอาจ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.25 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามวิชา
2. นางสาววันวิสา  ดอกจันทร์
3. นายสถาพร  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 1. เด็กหญิงทอฝัน  ศิรินัย
2. เด็กหญิงปรีญานันท์  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  กระแสเทพ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
2. นางสาวจินตนา  มกรนันท์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวปาริฉัตร  พันธ์แก่น
2. นางสาวสุพัตรา   บุดดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวศรี
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  พุทธิชน
2. เด็กชายปรีระพันธ์  อัศววงศ์พานิชย์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
 
1. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
2. นางสาวอรทัย  วรรณวัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายนพรัตน์  ศรีด้วง
2. นางสาวนุจรินทร์  สุภะเกษ
3. นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิราช
 
1. นางสาวอรทัย  วรรณวัฒน์
2. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพล  ทรงศรี
2. เด็กชายโยธิน  เสือสูงเนิน
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
2. นางกาญจนา  ยอดมาลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรศักดิ์  ศรีปัตเนตร
2. นายรัฐธรรมนูญ  สิงห์ชอม
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
2. นางกาญจนา  ยอดมาลี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สีสันต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  นิยมญาติ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  จาดอุไร
5. เด็กหญิงเกสรา  กำเนิด
 
1. นายวิชัย  หอมจันทร์
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 18 1. นางสาวจิราพร  สาระมู
2. นายนพพร  วงศ์มณี
3. นางสาวพัชราภรณ์  ไพฑูรย์
4. นางสาวศศิชา  เดชแสง
5. นางสาวสุรีย์  ดอนกระโทก
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นางภัทรา  วรรณา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
2. นางสาวจิราพร  สาระมู
3. เด็กชายทองดี  สาระมู
4. เด็กชายธนากร  พันธ์อ่อน
5. นายธีรชัย  ปัสสาสุ
6. นางสาวนัทมณ  กรัดเนียม
7. นายนิรัน  อินธิเดช
8. นางสาวนุชนารถ  กาลเมฆ
9. นางสาววรรณพร  ครุธน้อย
10. นายวัชรินทร์  บุญรัตน์
11. นางสาววิภาพร  จันทะศรี
12. นายศักดิรินทร์  ศรีบุตรดี
13. นางสาวสุพัตตรา  สุระสงห์
14. นางสาวสุพัตรา  ยศศิริ
15. นางสาวสุภาวดี  ชาวสวน
16. นายสุริยา  สิมมาขันธ์
17. นางสาวสุวนิตย์  ศรีปัตรเนตร
18. นางสาวอมรลักษณ์  อินธิเดช
19. นายเทพฤทธิ์  คำศรีสุข
20. เด็กชายไกรวิชญ์  นามวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายวิชัย  หอมจันทร์
3. นายวัน  ชื่นรัมย์
4. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
5. นางภัทราพร  วรรณา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทราพร  สังขะพงษ์
 
1. นางภัทราพร  วรรณา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวนุชนารถ  กาลเมฆ
 
1. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แก้ววงษา
2. เด็กชายสตางค์  แสนใหม่
 
1. นายวัน  ชื่นรัมย์
2. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.28 ทอง 8 1. นายพีระณัฐ  นามวิชา
2. นางสาวศศิประภา  แก้วรักษา
 
1. นายวัน  ชื่นรัมย์
2. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนากร   พันธ์อ่อน
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ลินไธสงค์
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
2. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาว กัลยรักษ์   ศรีสุข
2. นางสาวนวลปรางค์  ศิรินัย
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
2. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  โสภา
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  รุ่งเรือง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวทิพย์วารี  ศรีฟ้า
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจตุพร  โสภา
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราพร  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายทินกร  พรหมสมบัติ
2. เด็กชายธนพงษ์  เปรมพงษ์
3. เด็กชายองุ่น  วงษ์พุฒิ
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
2. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาลี  วิชาดี
2. นายธนาวัฒน์  สุขวงค์
3. นายธเนศ  เครือประสาร
4. นายนันทวัฒน์  โนนสัง
5. นายปิยะณัฐ  ปัทตะเนตร
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายเอกชัย  จันมนตรี
3. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  มงคลแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  ต่อซอน
3. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
4. เด็กหญิงจิราพร  ประสิทธิไชย
5. นางสาวจิราพร  สาระมู
6. นายชาลี  วิชาดี
7. นางสาวฐิตาภา  นพวิง
8. นางสาวทิพวรรณ  ดีพร้อม
9. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
10. นางสาวธัญลักษณ์  บุญจันทร์
11. นายธีรชัย   ปัสสาสุ
12. เด็กชายธีรพันธ์   สายบัว
13. นายธเนศ   เครือประสาน
14. เด็กชายปองพล  เสือสูงเนิน
15. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สิทธิพร
16. นางสาวผกาแก้ว  เกษี
17. นางสาวพัชรินทร์  แสงเดช
18. เด็กหญิงมาริสา  สีมัยนาม
19. นางสาวมาวารี  บางสุด
20. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
21. นางสาวลลิตา  ศิลาวงศ์
22. นางสาวลัดดาวัลย์   สวัสดิ์ราช
23. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
24. เด็กหญิงวาสนา  อัมภรัตน์
25. เด็กชายวีรพล   โสผล
26. นางสาวศุภนิดา  ไพฑูรย์
27. นางสาวศุภสุตา  ดามี
28. นายสมรัก  สังขะพงษ์
29. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กุสกมาลย์
30. นายสุขชื่น  สังขะพงษ์
31. นายสุทธิพงษ์   สังขะพงษ์
32. นายสุธาวุฒิ   แก้วใส
33. นายสุนันท์  สงจันทร์
34. นางสาวสุพัตรา  บุดดี
35. นางสาวสุภาทิพย์   กาลพฤกษ์
36. เด็กชายอัครพล  จิตติ
37. นางสาวเจนจิรา  สีกะชา
38. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวศรี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทะนะ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
4. นางสาวพรนิษา  ทองอ้ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรญา  หล้าแหล่ง
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาลี  วิชาดี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรญา  หล้าแหล่ง
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกษมา  ปัดชา
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายศุภสุตา  ดามี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรพันธ์   สายบัว
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
2. นายประเสริฐ   จันทะศรี
3. นายพีระณัฐ   นามวิชา
4. นางสาววรรณพร  ครุธน้อย
5. นายวัชรินทร์  บุญรัตน์
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นครศรี
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายวิทยา   บุญให้
 
1. นายหริศักดิ์  พลตรี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมา  ปัดชา
 
1. นายหริศักดิ์  พลตรี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกานดา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงจตุพร  โสภา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สิริชัยรัตนกุล
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  สาระมู
2. นางสาวชรีรัตน์  เรืองรุ่ง
3. นางสาวรุ่งฤดี  อำพร
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
56 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรินทร์  แสงเดช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
58 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.5 ทอง 4 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราวรรณ  โพธิ์บัลลังถ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ราชซุยแสน
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พงษ์ขจร
2. เด็กชายยุทธชัย  สรหงษ์
3. เด็กชายสุภกิจ  เผื่อแผ่
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฉัตรเฉลิม
2. นางปัณณธร  ละโป้
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสุกัลญา  กาลพฤกษ์
2. นายอนุสรณ์  เหลือกลาง
3. นายอภิศักดิ์  ศิริโท
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฉัตรเฉลิม
2. นางปัณณธร  ละโป้
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัชนันท์  ศิรินัย
2. เด็กหญิงสุภัทรา  สุรสิงห์
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายสถาพร  เรืองรุ่ง
2. นายเกษมศักดิ์  ดาวเรือง
3. นายเอก  ผาแก้ว
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คืน
2. เด็กชายนันทกรณ์  แก้วโค
3. เด็กหญิงวัชฎาพร  อินทิเดช
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มงคลแก้ว
5. เด็กชายอรรถชัย  ทองแดง
6. เด็กชายไกรสร  มณีชาติ
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีปัตเนตร
2. นางสาวชนิสรา  จิตรหลัง
3. นายประเสริฐ  จันทะศรี
4. นางสาวศรัญญา  สาระมู
5. นายอธิป  ศรีปัตเนตร
6. นางสาวเกษสุดา  นามวิชา
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พิมแสน
2. เด็กหญิงศัตวรี  กล้าจงยิ่ง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญขวาง
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยรัตน์  ยาเคน
2. นางสาวสไบทอง  กาละเมฆ
3. นางสาวอัจฉรา  สุระสิงห์
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว