สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลดา  ใจแจ้ง
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นายชัยสิทธิ์  พรำนัก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรพล  สารีอาจ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.25 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามวิชา
2. นางสาววันวิสา  ดอกจันทร์
3. นายสถาพร  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนากร   พันธ์อ่อน
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ลินไธสงค์
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
2. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์