สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวสุจิตตรา   ประวิง
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายพัชระ  สังขะพงษ์
 
1. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปฐมพร  เกษี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ปัสสาสุ
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
2. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพรรณิภา  ประวาฬ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริจันดา
 
1. นางสาววรรณา   เพชรดี
2. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวเจนจิรา   วลุนธรรม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพล  ทรงศรี
2. เด็กชายโยธิน  เสือสูงเนิน
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
2. นางกาญจนา  ยอดมาลี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาว กัลยรักษ์   ศรีสุข
2. นางสาวนวลปรางค์  ศิรินัย
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
2. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวทิพย์วารี  ศรีฟ้า
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกานดา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงจตุพร  โสภา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สิริชัยรัตนกุล
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย