สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
 
1. นางสาวศิริพร  สุระสิงห์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  ทองสาย
2. นางสาวมนฤดี  นามวิชา
3. นางสาวมาวารี  บางสุด
 
1. นางสาวพรนิษา  ทองอ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 13 1. นางสาวกรรณิการ์  ต่อซอน
2. นางสาวพัชราภรณ์  นนตา
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ศรีด้วง
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 1. เด็กหญิงทอฝัน  ศิรินัย
2. เด็กหญิงปรีญานันท์  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  กระแสเทพ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
2. นางสาวจินตนา  มกรนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวปาริฉัตร  พันธ์แก่น
2. นางสาวสุพัตรา   บุดดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวศรี
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 18 1. นางสาวจิราพร  สาระมู
2. นายนพพร  วงศ์มณี
3. นางสาวพัชราภรณ์  ไพฑูรย์
4. นางสาวศศิชา  เดชแสง
5. นางสาวสุรีย์  ดอนกระโทก
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นางภัทรา  วรรณา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  รุ่งเรือง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  สาระมู
2. นางสาวชรีรัตน์  เรืองรุ่ง
3. นางสาวรุ่งฤดี  อำพร
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราวรรณ  โพธิ์บัลลังถ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ราชซุยแสน
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พงษ์ขจร
2. เด็กชายยุทธชัย  สรหงษ์
3. เด็กชายสุภกิจ  เผื่อแผ่
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฉัตรเฉลิม
2. นางปัณณธร  ละโป้
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสุกัลญา  กาลพฤกษ์
2. นายอนุสรณ์  เหลือกลาง
3. นายอภิศักดิ์  ศิริโท
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฉัตรเฉลิม
2. นางปัณณธร  ละโป้
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายสถาพร  เรืองรุ่ง
2. นายเกษมศักดิ์  ดาวเรือง
3. นายเอก  ผาแก้ว
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ