สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 13 1. นางสาวสุวนิตย์  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวศิริพร  สุระสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีพร  ศรีบุตรดี
2. นายชัยนรินทร์  นามวิชา
3. นางสาวน้ำฟ้า  ศิริยา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
2. นางสาววรรณา   เพชรดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  พุทธิชน
2. เด็กชายปรีระพันธ์  อัศววงศ์พานิชย์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
 
1. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
2. นางสาวอรทัย  วรรณวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายนพรัตน์  ศรีด้วง
2. นางสาวนุจรินทร์  สุภะเกษ
3. นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิราช
 
1. นางสาวอรทัย  วรรณวัฒน์
2. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สีสันต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  นิยมญาติ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  จาดอุไร
5. เด็กหญิงเกสรา  กำเนิด
 
1. นายวิชัย  หอมจันทร์
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
2. นางสาวจิราพร  สาระมู
3. เด็กชายทองดี  สาระมู
4. เด็กชายธนากร  พันธ์อ่อน
5. นายธีรชัย  ปัสสาสุ
6. นางสาวนัทมณ  กรัดเนียม
7. นายนิรัน  อินธิเดช
8. นางสาวนุชนารถ  กาลเมฆ
9. นางสาววรรณพร  ครุธน้อย
10. นายวัชรินทร์  บุญรัตน์
11. นางสาววิภาพร  จันทะศรี
12. นายศักดิรินทร์  ศรีบุตรดี
13. นางสาวสุพัตตรา  สุระสงห์
14. นางสาวสุพัตรา  ยศศิริ
15. นางสาวสุภาวดี  ชาวสวน
16. นายสุริยา  สิมมาขันธ์
17. นางสาวสุวนิตย์  ศรีปัตรเนตร
18. นางสาวอมรลักษณ์  อินธิเดช
19. นายเทพฤทธิ์  คำศรีสุข
20. เด็กชายไกรวิชญ์  นามวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายวิชัย  หอมจันทร์
3. นายวัน  ชื่นรัมย์
4. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
5. นางภัทราพร  วรรณา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทราพร  สังขะพงษ์
 
1. นางภัทราพร  วรรณา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวนุชนารถ  กาลเมฆ
 
1. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แก้ววงษา
2. เด็กชายสตางค์  แสนใหม่
 
1. นายวัน  ชื่นรัมย์
2. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.28 ทอง 8 1. นายพีระณัฐ  นามวิชา
2. นางสาวศศิประภา  แก้วรักษา
 
1. นายวัน  ชื่นรัมย์
2. นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  โสภา
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราพร  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายทินกร  พรหมสมบัติ
2. เด็กชายธนพงษ์  เปรมพงษ์
3. เด็กชายองุ่น  วงษ์พุฒิ
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
2. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  มงคลแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  ต่อซอน
3. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
4. เด็กหญิงจิราพร  ประสิทธิไชย
5. นางสาวจิราพร  สาระมู
6. นายชาลี  วิชาดี
7. นางสาวฐิตาภา  นพวิง
8. นางสาวทิพวรรณ  ดีพร้อม
9. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
10. นางสาวธัญลักษณ์  บุญจันทร์
11. นายธีรชัย   ปัสสาสุ
12. เด็กชายธีรพันธ์   สายบัว
13. นายธเนศ   เครือประสาน
14. เด็กชายปองพล  เสือสูงเนิน
15. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สิทธิพร
16. นางสาวผกาแก้ว  เกษี
17. นางสาวพัชรินทร์  แสงเดช
18. เด็กหญิงมาริสา  สีมัยนาม
19. นางสาวมาวารี  บางสุด
20. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
21. นางสาวลลิตา  ศิลาวงศ์
22. นางสาวลัดดาวัลย์   สวัสดิ์ราช
23. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
24. เด็กหญิงวาสนา  อัมภรัตน์
25. เด็กชายวีรพล   โสผล
26. นางสาวศุภนิดา  ไพฑูรย์
27. นางสาวศุภสุตา  ดามี
28. นายสมรัก  สังขะพงษ์
29. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กุสกมาลย์
30. นายสุขชื่น  สังขะพงษ์
31. นายสุทธิพงษ์   สังขะพงษ์
32. นายสุธาวุฒิ   แก้วใส
33. นายสุนันท์  สงจันทร์
34. นางสาวสุพัตรา  บุดดี
35. นางสาวสุภาทิพย์   กาลพฤกษ์
36. เด็กชายอัครพล  จิตติ
37. นางสาวเจนจิรา  สีกะชา
38. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวศรี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทะนะ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
4. นางสาวพรนิษา  ทองอ้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายศุภสุตา  ดามี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นายคฑาวุธ  ศิรินัย
2. นายประเสริฐ   จันทะศรี
3. นายพีระณัฐ   นามวิชา
4. นางสาววรรณพร  ครุธน้อย
5. นายวัชรินทร์  บุญรัตน์
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายวิทยา   บุญให้
 
1. นายหริศักดิ์  พลตรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมา  ปัดชา
 
1. นายหริศักดิ์  พลตรี
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.5 ทอง 4 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัชนันท์  ศิรินัย
2. เด็กหญิงสุภัทรา  สุรสิงห์
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คืน
2. เด็กชายนันทกรณ์  แก้วโค
3. เด็กหญิงวัชฎาพร  อินทิเดช
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มงคลแก้ว
5. เด็กชายอรรถชัย  ทองแดง
6. เด็กชายไกรสร  มณีชาติ
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีปัตเนตร
2. นางสาวชนิสรา  จิตรหลัง
3. นายประเสริฐ  จันทะศรี
4. นางสาวศรัญญา  สาระมู
5. นายอธิป  ศรีปัตเนตร
6. นางสาวเกษสุดา  นามวิชา
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พิมแสน
2. เด็กหญิงศัตวรี  กล้าจงยิ่ง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญขวาง
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยรัตน์  ยาเคน
2. นางสาวสไบทอง  กาละเมฆ
3. นางสาวอัจฉรา  สุระสิงห์
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
2. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว