สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติภา  พละขัน
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวปณิตา  ลีลา
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทุมมานาม
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 10 1. นางสาวศิริพัช  บุญบู่
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุทธิมนต์   ขันชัย
 
1. นางสาวนันทนา  ดลปัดชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพงษ์  ปรัสพันธ์
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.87 ทองแดง 11 1. นายณัฐชัย  ชัยสุระ
2. นางสาวนิติยา  จันภา
3. นางสาวสุทธิวรรณ  คำแพง
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
2. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สารกอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พลโศรก
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
2. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวรชตวรรณ  เจียงเพ็ง
2. นางสาววิภาดา  สุภาษร
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
2. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แหยมนุช
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาววาสนา  แก่นอาสา
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงวิภา  ชนะนิล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกมลรัตน์  ขันตุลา
2. นางสาวจิราพร  ชาวเวียง
3. นางสาววาสนา  หวังสุข
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางวรนุช  ศรีภา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชขันตรี
2. เด็กหญิงวรนุช  พื้นสวรรค์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยโคตร
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายทนง  วงศ์ไชยา
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชนน  เพชรดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  รุจิโภชน์
3. เด็กหญิงวนิดา  บุญสร้อย
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุกัญญา  พรมศรี
2. นางสาวอินทิรา  พงษ์เพ็ง
3. นายเกรียงไกร  นันทะบุตร
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ราษี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ราษี
3. เด็กชายอนวัฒน์  สุดยอด
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นายภานุ   ฮาตะสุ้ย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวจิตราพร  บุญโฮม
2. นางสาวนฤมล  แสนเสนา
3. นายวัฒนพงษ์  ลำสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 1. เด็กชายจตุรพร  กุลบุดดี
2. เด็กชายทักษิณ  เทพอาษา
3. เด็กหญิงวิลันดา  เชิดรังสรรค์
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวณัฐมล  จันทโสม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นางาม
3. นางสาวอรดา  เมษาดี
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.51 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำชัย
2. เด็กชายศราวุธ  ใหญ่รัก
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงยศ  วิชาชัย
2. เด็กชายพงษ์ศธร  สะอาด
 
1. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงจันทิรา  เจริญสิงห์
3. นางสาวจุฑามาศ   ป้อมสาหร่าย
4. เด็กหญิงนฤมลรัตน์  ทุมมา
5. เด็กหญิงวิชญาพร  มะเอียง
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 1. นางสาวกฤติกาญ  ุบุดดีเสาร์
2. นางสาวจิราพร  วรรณเวช
3. นางสาวเกษสุดา  แสงงาม
4. นางสาวเบญจมาศ  พลทำ
5. นางสาวแพรวพรรณ  กันทอง
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นายสมชาย  สิงห์แจ่ม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันชัย
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  น๊อตกระโทก
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 17 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ
2. นายวรายุส  วงศ์ไชยา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 15 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เกษแก้ว
2. นางสาวพัชริน  นามพรม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  ุบุญเกิ่ง
2. นางสาวประภัสสร  ชาวเวียง
3. นางสาวประภากร  สิ้นโศรก
4. เด็กหญิงพรลภัส  แก้ววังปา
5. นางสาวศิริวรรณ  สอใบ
6. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อ่อนเกษ
7. นางสาวอาทิตยา  ยอดจันทร่์
8. นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว
9. นางสาวอารยา  นามสว่าง
10. นางสาวเพ็ญนภา  พรมสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
3. นางสาวสุวิสา  บุญศร
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
2. เด็กหญิงอภิสรา  บัลลัง
 
1. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวลลิตา  วงค์เงิน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นามสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  อนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  กิ่งจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายวิริยะ  เปลี่ยมสติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  พรานพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ   สารีอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดชาวัต  โนนุต
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงปีใหม่  เนินสมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงแคทรียา  โคตวงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยราช  บุตรดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวประวีณา  อารีย์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สายเหล็ก
3. เด็กชายธนากรณ์  พรมเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจาตุรงค์  วงษ์ประเทศ
2. นายปฏิภาณ  บุญเจริญ
3. นายเจษฎา  ก้อนทอง
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ  เทพอาษา
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  บุญเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  รุจิโภชน์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 16 1. นางสาวธัญญา  แก้วคำสอน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรวัชระ  กาฬภักดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นางสาวสุภาวีร์  สุขวงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์เศษ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภินันท์  พรทิพย์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงโสรญา  ดวงบุบผา
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  น๊อตกระโทก
 
1. นางสาวศิลินนา  ศรีนวล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  บุตรดาลี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมโคตร
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวณัฐพร  พรหมนิ่ม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงษ์ลุน
 
1. นางสาวศิลินนา  ศรีนวล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอัจฉรีย์  บุญพอ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชรัญ  วิชาชัย
 
1. นางวันดี  หล้าวิเศษ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีชมไชย
 
1. นางวันดี  หล้าวิเศษ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  นิยมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นางสาวหัทยา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธีระพล  พรมมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวศรัณยา  สมหวัง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  นารี
2. เด็กหญิงเจนนิศา  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 15 1. นายกฤษณะ  จงรักษ์
2. นางสาวอรญา  บุตรตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
2. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ทองนาค
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพรชิตา  คำผุย
2. นางสาวสุจิตรา  พงษ์เพ็ง
3. นางสาวอรรัมภา  ทิวไผ่งาม
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอรรถพล  ยาสี
2. นายอัยการ  ศิริโท
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยภักดิ์
2. เด็กหญิงศิริยากร  นามวงษา
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแสนหมื่น
2. เด็กชายฐานะกาญจน์  นารี
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธีรพงษ์  ยาศรี
2. นายวัฒนา  ไชยคุณ
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวณัฐริญา  สราวุธ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พื้นสวรรค์
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  วรรณเวช
2. นายอานนท์  แก้วสาลี
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  ศรีผาลา
2. นายอินทราช  พงษ์พิมพ์
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวจิตราพัชร  บุญโฮม
2. นายพงศธร  ขันชัย
3. นางสาวมานิตา  คนสูง
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวฑิมพิกา  บุญเชิด
2. นางสาวสุมาลี  สุขวงค์
3. นางสาวอนุชิดา  ไชยมา
4. นางสาวอรประภา  กิ่งบรรเทา
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์กิ่งทิพย์
6. นางสาวเวนิกา  ทองนาค
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมปาน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 1. นางสาวจิราพร   ไชยเกิด
2. นายปิยะฉัตร  บุตดา
3. นางสาวภาวิณี  โททอง
 
1. นางสาวดาวเรือง   ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนันดา  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์   คมขำ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทนา  จุลหอม
 
1. นางสาวจิรัญญา   รบกล้า
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุศ  พิมพ์ชัย
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  พันจันลา
2. เด็กชายไพรัช  นารี
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
2. นายประหยัด  แถลงสุข