สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาววาสนา  แก่นอาสา
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชนน  เพชรดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  รุจิโภชน์
3. เด็กหญิงวนิดา  บุญสร้อย
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุกัญญา  พรมศรี
2. นางสาวอินทิรา  พงษ์เพ็ง
3. นายเกรียงไกร  นันทะบุตร
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชรัญ  วิชาชัย
 
1. นางวันดี  หล้าวิเศษ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีชมไชย
 
1. นางวันดี  หล้าวิเศษ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  นิยมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 15 1. นายกฤษณะ  จงรักษ์
2. นางสาวอรญา  บุตรตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
2. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น